کولیس و میکرومتر های کاربردی

میکرومتر خارج سنج 25-0 آکاد مدل 321-001-01میکرومتر خارج سنج 25-0 آکاد مدل 321-001-01
قیمت پایه: 990,000 تومان
%12
قیمت پایه: 990,000 تومان
تخفیف:120,000 تومان
قیمت فروش :870,000 تومان
کولیس استنلس استیل 20 سانت دیجیتال آکاد مدل 111-008-12کولیس استنلس استیل 20 سانت دیجیتال آکاد مدل 111-008-12
قیمت پایه: 2,260,000 تومان
%7
قیمت پایه: 2,260,000 تومان
تخفیف:160,000 تومان
قیمت فروش :2,100,000 تومان
کولیس استنلس استیل 15 سانت دیجیتال آکاد مدل 111-006-12کولیس استنلس استیل 15 سانت دیجیتال آکاد مدل 111-006-12
قیمت پایه: 2,100,000 تومان
%23
قیمت پایه: 2,100,000 تومان
تخفیف:484,000 تومان
قیمت فروش :1,616,000 تومان
کولیس استنلس استیل 20 سانت آکاد مدل 120-008-12
قیمت پایه: 1,750,000 تومان
%24
قیمت پایه: 1,750,000 تومان
تخفیف:425,000 تومان
قیمت فروش :1,325,000 تومان
کولیس استنلس استیل 15 سانت آکاد مدل 120-006-12
قیمت پایه: 1,150,000 تومان
%15
قیمت پایه: 1,150,000 تومان
تخفیف:177,000 تومان
قیمت فروش :973,000 تومان
کولیس استنلس استیل 30 سانت آکاد مدل 120-012-12
قیمت پایه: 2,850,000 تومان
%13
قیمت پایه: 2,850,000 تومان
تخفیف:395,000 تومان
قیمت فروش :2,455,000 تومان
کولیس استنلس استیل 30 سانت دیجیتال آکاد مدل 111-012-12کولیس استنلس استیل 30 سانت دیجیتال آکاد مدل 111-012-12
قیمت پایه: 4,370,000 تومان
%12
قیمت پایه: 4,370,000 تومان
تخفیف:567,500 تومان
قیمت فروش :3,802,500 تومان
میکرومتر دیجیتال QLR 50-75 مدل 131-03-534میکرومتر دیجیتال QLR 50-75 مدل 131-03-534
قیمت پایه: 3,660,000 تومان
%21
قیمت پایه: 3,660,000 تومان
تخفیف:800,000 تومان
قیمت فروش :2,860,000 تومان
میکرومتر دیجیتال QLR 25-50 مدل 131-02-534میکرومتر دیجیتال QLR 25-50 مدل 131-02-534
قیمت پایه: 2,960,000 تومان
%17
قیمت پایه: 2,960,000 تومان
تخفیف:510,000 تومان
قیمت فروش :2,450,000 تومان
کولیس دیجیتال Guanglu ( گوآنگلو ) 30 سانتکولیس دیجیتال Guanglu ( گوآنگلو ) 30 سانت مدل 111-103-HB
قیمت پایه: 3,298,000 تومان
%4
قیمت پایه: 3,298,000 تومان
تخفیف:148,000 تومان
قیمت فروش :3,150,000 تومان
کولیس Guanglu ( گوآنگلو ) ساعتی 20 سانت مدل 171-134-A2کولیس Guanglu ( گوآنگلو ) ساعتی 20 سانت مدل 171-134-A2
قیمت پایه: 2,139,000 تومان
%11
قیمت پایه: 2,139,000 تومان
تخفیف:239,000 تومان
قیمت فروش :1,900,000 تومان
کولیس دیجیتال Guanglu ( گوآنگلو ) 15سانتکولیس دیجیتال Guanglu ( گوآنگلو ) 15سانت مدل 110-221-G
قیمت پایه: 1,478,000 تومان
%8
قیمت پایه: 1,478,000 تومان
تخفیف:128,000 تومان
قیمت فروش :1,350,000 تومان
کولیس استنلس استیل 20 سانت ال جی مدل 141-104کولیس استنلس استیل 20 سانت ال جی مدل 141-104
قیمت پایه: 1,329,000 تومان
%9
قیمت پایه: 1,329,000 تومان
تخفیف:129,000 تومان
قیمت فروش :1,200,000 تومان
کولیس استنلس استیل 15 سانت ال جی مدل 141-102کولیس استنلس استیل 15 سانت ال جی مدل 141-102
قیمت پایه: 898,000 تومان
%5
قیمت پایه: 898,000 تومان
تخفیف:48,000 تومان
قیمت فروش :850,000 تومان
 کولیس دیجیتال Guanglu ( گوآنگلو ) 15 سانت مدل ۱۱۱-۱۰۱HB کولیس دیجیتال Guanglu ( گوآنگلو ) 15 سانت مدل ۱۱۱-۱۰۱HB
قیمت پایه: 1,249,000 تومان
%7
قیمت پایه: 1,249,000 تومان
تخفیف:99,000 تومان
قیمت فروش :1,150,000 تومان
کولیس استنلس استیل 15 سانت دیجیتال اقتصادی اینسایز مدل 1112-150کولیس استنلس استیل 15 سانت دیجیتال اقتصادی اینسایز مدل 1112-150