کولیس و میکرومتر های کاربردی

میکرو متر دیجیتال 0-25 Guanglu ( گوآنگلو ) مدل 211-701میکرومتر دیجیتال 0-25 Guanglu ( گوآنگلو ) مدل 211-701
قیمت فروش :875,000 تومان
کولیس دیجیتال Guanglu ( گوآنگلو ) 15سانتکولیس دیجیتال Guanglu ( گوآنگلو ) 15سانت مدل 110-221-G
قیمت فروش :500,000 تومان
میکرومتر دیجیتال QLR 50-75 مدل 131-03-534میکرومتر دیجیتال QLR 50-75 مدل 131-03-534
قیمت فروش :1,120,000 تومان
میکرومتر دیجیتال QLR 25-50 مدل 131-02-534میکرومتر دیجیتال QLR 25-50 مدل 131-02-534
قیمت فروش :1,060,000 تومان
کولیس Guanglu ( گوآنگلو ) ساعتی 20 سانت مدل 171-134-A2کولیس Guanglu ( گوآنگلو ) ساعتی 20 سانت مدل 171-134-A2
قیمت فروش :515,000 تومان
 کولیس دیجیتال Guanglu ( گوآنگلو ) 15 سانت مدل ۱۱۱-۱۰۱HB کولیس دیجیتال Guanglu ( گوآنگلو ) 15 سانت مدل ۱۱۱-۱۰۱HB
قیمت فروش :399,000 تومان
میکرومتر خارج سنج 25-0 آکاد مدل 321-001-01میکرومتر خارج سنج 25-0 آکاد مدل 321-001-01
قیمت پایه: 320,000 تومان
تخفیف:23,000 تومان
قیمت فروش :297,000 تومان
میکرومتر خارج سنج 25-0 دیجیتال آکادمیکرومتر خارج سنج 25-0 دیجیتال آکاد مدل 312-001-01
قیمت پایه: 930,000 تومان
تخفیف:70,000 تومان
قیمت فروش :860,000 تومان
کولیس استنلس استیل 30 سانت دیجیتال آکاد مدل 111-012-12کولیس استنلس استیل 30 سانت دیجیتال آکاد مدل 111-012-12
قیمت پایه: 1,450,000 تومان
تخفیف:200,000 تومان
قیمت فروش :1,250,000 تومان
کولیس استنلس استیل 20 سانت دیجیتال آکاد مدل 111-008-12کولیس استنلس استیل 20 سانت دیجیتال آکاد مدل 111-008-12
قیمت پایه: 800,000 تومان
تخفیف:55,000 تومان
قیمت فروش :745,000 تومان
کولیس استنلس استیل 15 سانت دیجیتال آکاد مدل 111-006-12کولیس استنلس استیل 15 سانت دیجیتال آکاد مدل 111-006-12
قیمت پایه: 495,000 تومان
تخفیف:15,000 تومان
قیمت فروش :480,000 تومان
کولیس استنلس استیل 30 سانت آکاد مدل 120-012-12
قیمت پایه: 1,100,000 تومان
تخفیف:110,000 تومان
قیمت فروش :990,000 تومان
کولیس استنلس استیل 20 سانت آکاد مدل 120-008-12
قیمت پایه: 580,000 تومان
تخفیف:30,000 تومان
قیمت فروش :550,000 تومان
کولیس استنلس استیل 15 سانت آکاد مدل 120-006-12
قیمت پایه: 450,000 تومان
تخفیف:90,000 تومان
قیمت فروش :360,000 تومان
کولیس استنلس استیل 20 سانت ال جی مدل 141-104کولیس استنلس استیل 20 سانت ال جی مدل 141-104
قیمت فروش :439,000 تومان
کولیس استنلس استیل 15 سانت ال جی مدل 141-102کولیس استنلس استیل 15 سانت ال جی مدل 141-102
قیمت فروش :299,000 تومان
کولیس دیجیتال Guanglu ( گوآنگلو ) 30 سانتکولیس دیجیتال Guanglu ( گوآنگلو ) 30 سانت مدل 111-103-HB
قیمت فروش :860,000 تومان
کولیس استنلس استیل 15 سانت دیجیتال اقتصادی اینسایز مدل 1112-150کولیس استنلس استیل 15 سانت دیجیتال اقتصادی اینسایز مدل 1112-150
قیمت فروش :470,000 تومان