کولیس و میکرومتر های کاربردی

کولیس استنلس استیل 30 سانت دیجیتال آکاد مدل 111-012-12کولیس استنلس استیل 30 سانت دیجیتال آکاد مدل 111-012-12
قیمت پایه: 1,520,000 تومان
%1
قیمت پایه: 1,520,000 تومان
تخفیف:30,000 تومان
قیمت فروش :1,490,000 تومان
کولیس استنلس استیل 20 سانت دیجیتال آکاد مدل 111-008-12کولیس استنلس استیل 20 سانت دیجیتال آکاد مدل 111-008-12
قیمت پایه: 800,000 تومان
%6
قیمت پایه: 800,000 تومان
تخفیف:55,000 تومان
قیمت فروش :745,000 تومان
میکرومتر دیجیتال QLR 50-75 مدل 131-03-534میکرومتر دیجیتال QLR 50-75 مدل 131-03-534
قیمت پایه: 1,250,000 تومان
%10
قیمت پایه: 1,250,000 تومان
تخفیف:130,000 تومان
قیمت فروش :1,120,000 تومان
میکرومتر دیجیتال QLR 25-50 مدل 131-02-534میکرومتر دیجیتال QLR 25-50 مدل 131-02-534
قیمت پایه: 1,150,000 تومان
%7
قیمت پایه: 1,150,000 تومان
تخفیف:90,000 تومان
قیمت فروش :1,060,000 تومان
کولیس Guanglu ( گوآنگلو ) ساعتی 20 سانت مدل 171-134-A2کولیس Guanglu ( گوآنگلو ) ساعتی 20 سانت مدل 171-134-A2
قیمت پایه: 590,000 تومان
%12
قیمت پایه: 590,000 تومان
تخفیف:75,000 تومان
قیمت فروش :515,000 تومان
کولیس استنلس استیل 15 سانت دیجیتال آکاد مدل 111-006-12کولیس استنلس استیل 15 سانت دیجیتال آکاد مدل 111-006-12
قیمت پایه: 550,000 تومان
%10
قیمت پایه: 550,000 تومان
تخفیف:55,000 تومان
قیمت فروش :495,000 تومان
کولیس استنلس استیل 20 سانت آکاد مدل 120-008-12
قیمت پایه: 599,000 تومان
%2
قیمت پایه: 599,000 تومان
تخفیف:14,000 تومان
قیمت فروش :585,000 تومان
میکرومتر خارج سنج 25-0 آکاد مدل 321-001-01میکرومتر خارج سنج 25-0 آکاد مدل 321-001-01
قیمت پایه: 360,000 تومان
%6
قیمت پایه: 360,000 تومان
تخفیف:25,000 تومان
قیمت فروش :335,000 تومان
کولیس استنلس استیل 30 سانت آکاد مدل 120-012-12
قیمت پایه: 1,200,000 تومان
%8
قیمت پایه: 1,200,000 تومان
تخفیف:100,000 تومان
قیمت فروش :1,100,000 تومان
کولیس استنلس استیل 15 سانت آکاد مدل 120-006-12
قیمت پایه: 450,000 تومان
%20
قیمت پایه: 450,000 تومان
تخفیف:92,000 تومان
قیمت فروش :358,000 تومان
کولیس استنلس استیل 15 سانت ال جی مدل 141-102کولیس استنلس استیل 15 سانت ال جی مدل 141-102
قیمت پایه: 350,000 تومان
%17
قیمت پایه: 350,000 تومان
تخفیف:62,000 تومان
قیمت فروش :288,000 تومان
کولیس دیجیتال Guanglu ( گوآنگلو ) 15سانتکولیس دیجیتال Guanglu ( گوآنگلو ) 15سانت مدل 110-221-G
قیمت پایه: 650,000 تومان
%15
قیمت پایه: 650,000 تومان
تخفیف:100,000 تومان
قیمت فروش :550,000 تومان
کولیس استنلس استیل 20 سانت ال جی مدل 141-104کولیس استنلس استیل 20 سانت ال جی مدل 141-104
قیمت پایه: 480,000 تومان
%13
قیمت پایه: 480,000 تومان
تخفیف:67,000 تومان
قیمت فروش :413,000 تومان
کولیس دیجیتال Guanglu ( گوآنگلو ) 30 سانتکولیس دیجیتال Guanglu ( گوآنگلو ) 30 سانت مدل 111-103-HB
 کولیس دیجیتال Guanglu ( گوآنگلو ) 15 سانت مدل ۱۱۱-۱۰۱HB کولیس دیجیتال Guanglu ( گوآنگلو ) 15 سانت مدل ۱۱۱-۱۰۱HB
کولیس استنلس استیل 15 سانت دیجیتال اقتصادی اینسایز مدل 1112-150کولیس استنلس استیل 15 سانت دیجیتال اقتصادی اینسایز مدل 1112-150