کولیس و میکرومتر های کاربردی

کولیس استنلس استیل 15 سانت ال جی مدل 141-102کولیس استنلس استیل 15 سانت ال جی مدل 141-102
قیمت فروش :222,000 تومان
میکرومتر خارج سنج 25-0 آکاد مدل 321-001-01میکرومتر خارج سنج 25-0 آکاد مدل 321-001-01
قیمت پایه: 264,000 تومان
تخفیف:27,000 تومان
قیمت فروش :237,000 تومان
 کولیس دیجیتال Guanglu ( گوآنگلو ) 15 سانت مدل ۱۱۱-۱۰۱HB کولیس دیجیتال Guanglu ( گوآنگلو ) 15 سانت مدل ۱۱۱-۱۰۱HB
قیمت فروش :273,700 تومان
کولیس استنلس استیل 15 سانت آکاد مدل 120-006-12
قیمت فروش :281,000 تومان
کولیس استنلس استیل 20 سانت ال جی مدل 141-104کولیس استنلس استیل 20 سانت ال جی مدل 141-104
قیمت فروش :316,000 تومان
کولیس دیجیتال Guanglu ( گوآنگلو ) ۲۰ سانت مدل ۱۱۱-۱۰۲ HBکولیس دیجیتال Guanglu ( گوآنگلو ) ۲۰ سانت مدل ۱۱۱-۱۰۲ HB
قیمت فروش :381,500 تومان
کولیس Guanglu ( گوآنگلو ) ساعتی 20 سانت مدل 171-134-A2کولیس Guanglu ( گوآنگلو ) ساعتی 20 سانت مدل 171-134-A2
قیمت فروش :381,500 تومان
کولیس دیجیتال Guanglu ( گوآنگلو ) 15سانتکولیس دیجیتال Guanglu ( گوآنگلو ) 15سانت مدل 110-221-G
قیمت فروش :381,500 تومان
کولیس استنلس استیل 20 سانت آکاد مدل 120-008-12
قیمت فروش :439,000 تومان
کولیس استنلس استیل 15 سانت دیجیتال آکاد مدل 111-006-12کولیس استنلس استیل 15 سانت دیجیتال آکاد مدل 111-006-12
قیمت فروش :439,000 تومان
کولیس استنلس استیل 20 سانت دیجیتال اینسایز مدل 1108-200کولیس استنلس استیل 20 سانت دیجیتال اینسایز مدل 1108-200
قیمت فروش :620,000 تومان
کولیس استنلس استیل 20 سانت دیجیتال آکاد مدل 111-008-12کولیس استنلس استیل 20 سانت دیجیتال آکاد مدل 111-008-12
قیمت فروش :637,000 تومان
کولیس دیجیتال Guanglu ( گوآنگلو ) 30 سانتکولیس دیجیتال Guanglu ( گوآنگلو ) 30 سانت مدل 111-103-HB
قیمت فروش :654,500 تومان
میکرو متر دیجیتال 0-25 Guanglu ( گوآنگلو ) مدل 211-701میکرومتر دیجیتال 0-25 Guanglu ( گوآنگلو ) مدل 211-701
قیمت فروش :662,000 تومان
کولیس دیجیتال Guanglu (گوآنگلو ) 30 سانتکولیس دیجیتال Guanglu ( گوانگو ) 30 سانت مدل 110-223-G
قیمت فروش :684,000 تومان
میکرومتر خارج سنج 25-0 دیجیتال آکادمیکرومتر خارج سنج 25-0 دیجیتال آکاد مدل 312-001-01
قیمت فروش :747,000 تومان
میکرومتر دیجیتال QLR 25-50 مدل 131-02-534میکرومتر دیجیتال QLR 25-50 مدل 131-02-534
قیمت فروش :809,000 تومان
کولیس استنلس استیل 30 سانت آکاد مدل 120-012-12
قیمت فروش :825,000 تومان
میکرومتر دیجیتال QLR 50-75 مدل 131-03-534میکرومتر دیجیتال QLR 50-75 مدل 131-03-534
قیمت فروش :855,000 تومان
کولیس استنلس استیل 30 سانت دیجیتال آکاد مدل 111-012-12کولیس استنلس استیل 30 سانت دیجیتال آکاد مدل 111-012-12
قیمت فروش :1,057,000 تومان
میکرومتر دیجیتال QLR 75-100 مدل 131-04-534میکرومتر دیجیتال QLR 75-100 مدل 131-04-534
قیمت فروش :1,000,000,000 تومان