کولیس و میکرومتر های کاربردی

میکرومتر خارج سنج 25-0 آکاد مدل 321-001-01میکرومتر خارج سنج 25-0 آکاد مدل 321-001-01
قیمت پایه: 458,000 تومان
%12
قیمت پایه: 458,000 تومان
تخفیف:55,000 تومان
قیمت فروش :403,000 تومان
کولیس استنلس استیل 20 سانت دیجیتال آکاد مدل 111-008-12کولیس استنلس استیل 20 سانت دیجیتال آکاد مدل 111-008-12
قیمت پایه: 990,000 تومان
%9
قیمت پایه: 990,000 تومان
تخفیف:92,000 تومان
قیمت فروش :898,000 تومان
کولیس استنلس استیل 15 سانت دیجیتال آکاد مدل 111-006-12کولیس استنلس استیل 15 سانت دیجیتال آکاد مدل 111-006-12
قیمت پایه: 650,000 تومان
%8
قیمت پایه: 650,000 تومان
تخفیف:56,000 تومان
قیمت فروش :594,000 تومان
کولیس استنلس استیل 30 سانت آکاد مدل 120-012-12
قیمت پایه: 1,450,000 تومان
%8
قیمت پایه: 1,450,000 تومان
تخفیف:130,000 تومان
قیمت فروش :1,320,000 تومان
کولیس استنلس استیل 20 سانت آکاد مدل 120-008-12
قیمت پایه: 798,000 تومان
%11
قیمت پایه: 798,000 تومان
تخفیف:95,000 تومان
قیمت فروش :703,000 تومان
کولیس استنلس استیل 30 سانت دیجیتال آکاد مدل 111-012-12کولیس استنلس استیل 30 سانت دیجیتال آکاد مدل 111-012-12
قیمت پایه: 1,920,000 تومان
%6
قیمت پایه: 1,920,000 تومان
تخفیف:132,000 تومان
قیمت فروش :1,788,000 تومان
کولیس استنلس استیل 15 سانت آکاد مدل 120-006-12
قیمت پایه: 450,000 تومان
%4
قیمت پایه: 450,000 تومان
تخفیف:20,000 تومان
قیمت فروش :430,000 تومان
میکرومتر دیجیتال QLR 50-75 مدل 131-03-534میکرومتر دیجیتال QLR 50-75 مدل 131-03-534
قیمت پایه: 1,400,000 تومان
%21
قیمت پایه: 1,400,000 تومان
تخفیف:301,000 تومان
قیمت فروش :1,099,000 تومان
میکرومتر دیجیتال QLR 25-50 مدل 131-02-534میکرومتر دیجیتال QLR 25-50 مدل 131-02-534
قیمت پایه: 1,320,000 تومان
%18
قیمت پایه: 1,320,000 تومان
تخفیف:240,000 تومان
قیمت فروش :1,080,000 تومان
کولیس Guanglu ( گوآنگلو ) ساعتی 20 سانت مدل 171-134-A2کولیس Guanglu ( گوآنگلو ) ساعتی 20 سانت مدل 171-134-A2
قیمت پایه: 698,000 تومان
%9
قیمت پایه: 698,000 تومان
تخفیف:68,000 تومان
قیمت فروش :630,000 تومان
کولیس استنلس استیل 20 سانت ال جی مدل 141-104کولیس استنلس استیل 20 سانت ال جی مدل 141-104
قیمت پایه: 598,000 تومان
%9
قیمت پایه: 598,000 تومان
تخفیف:59,000 تومان
قیمت فروش :539,000 تومان
کولیس استنلس استیل 15 سانت ال جی مدل 141-102کولیس استنلس استیل 15 سانت ال جی مدل 141-102
قیمت پایه: 420,000 تومان
%5
قیمت پایه: 420,000 تومان
تخفیف:24,000 تومان
قیمت فروش :396,000 تومان
کولیس دیجیتال Guanglu ( گوآنگلو ) 30 سانتکولیس دیجیتال Guanglu ( گوآنگلو ) 30 سانت مدل 111-103-HB
کولیس دیجیتال Guanglu ( گوآنگلو ) 15سانتکولیس دیجیتال Guanglu ( گوآنگلو ) 15سانت مدل 110-221-G
 کولیس دیجیتال Guanglu ( گوآنگلو ) 15 سانت مدل ۱۱۱-۱۰۱HB کولیس دیجیتال Guanglu ( گوآنگلو ) 15 سانت مدل ۱۱۱-۱۰۱HB
کولیس استنلس استیل 15 سانت دیجیتال اقتصادی اینسایز مدل 1112-150کولیس استنلس استیل 15 سانت دیجیتال اقتصادی اینسایز مدل 1112-150