اینسایز - INSIZE

اینسایز - INSIZE

نیرو سنج دیجیتال کششی و فشاری اینسایز مدل ISF-DF10
قیمت پایه: 8,300,000 تومان
%12
قیمت پایه: 8,300,000 تومان
تخفیف:1,000,000 تومان
قیمت فروش :7,300,000 تومان
خط کش دیجیتال اینسایز مدل ISL-A1-1000
قیمت پایه: 7,660,000 تومان
%2
قیمت پایه: 7,660,000 تومان
تخفیف:210,000 تومان
قیمت فروش :7,450,000 تومان
بروسکوپ دیجیتال مانیتور دار اینسایز مدل ISV-E10بروسکوپ دیجیتال مانیتور دار اینسایز مدل ISV-E10
قیمت پایه: 41,900,000 تومان
%8
قیمت پایه: 41,900,000 تومان
تخفیف:3,400,000 تومان
قیمت فروش :38,500,000 تومان
خط کش دیجیتال افقی اینسایز 120 سانت مدل 1200-7102
قیمت پایه: 13,000,000 تومان
%4
قیمت پایه: 13,000,000 تومان
تخفیف:600,000 تومان
قیمت فروش :12,400,000 تومان
میکرومتر دیجیتال 300-275 اینسایز مدل 300-3108
قیمت پایه: 8,100,000 تومان
%26
قیمت پایه: 8,100,000 تومان
تخفیف:2,114,000 تومان
قیمت فروش :5,986,000 تومان
گونیا صنعتی INSIZE 500 x 300 ( اینسایز ) مدل 500-4707
قیمت پایه: 2,100,000 تومان
%1
قیمت پایه: 2,100,000 تومان
تخفیف:40,000 تومان
قیمت فروش :2,060,000 تومان
گونیا صنعتی 200 insize 300 x ( اینسایز ) مدل 300-4707
قیمت پایه: 999,000 تومان
%14
قیمت پایه: 999,000 تومان
تخفیف:149,000 تومان
قیمت فروش :850,000 تومان
رفرنس یاب الکترونیکی محور insize z ( اینسایز ) مدل 6550-50A
قیمت پایه: 4,950,000 تومان
%19
قیمت پایه: 4,950,000 تومان
تخفیف:982,000 تومان
قیمت فروش :3,968,000 تومان
رابط بور گیج insize ( اینسایز ) مدل 7351-EX12 ( گیج داخل سیلندر )
قیمت پایه: 2,657,000 تومان
%3
قیمت پایه: 2,657,000 تومان
تخفیف:82,000 تومان
قیمت فروش :2,575,000 تومان
دماسنج لیزری Insize ( اینسایز ) دیجیتال مدل 550-9120دماسنج لیزری Insize ( اینسایز ) دیجیتال مدل 550-9120
قیمت پایه: 1,250,000 تومان
%10
قیمت پایه: 1,250,000 تومان
تخفیف:130,000 تومان
قیمت فروش :1,120,000 تومان
میکرومتر 25-0 Insize ( اینسایز ) مدل 3230-25BA
قیمت پایه: 1,400,000 تومان
%5
قیمت پایه: 1,400,000 تومان
تخفیف:80,000 تومان
قیمت فروش :1,320,000 تومان
ساعت اندیکاتور Insize ( اینسایز ) دیجیتال مدل 2114-5F
قیمت پایه: 1,200,000 تومان
%14
قیمت پایه: 1,200,000 تومان
تخفیف:175,000 تومان
قیمت فروش :1,025,000 تومان
کولیس دیجیتال Insize ( اینسایز ) 30 سانت با فک 7 سانت مدل 1124-300Aکولیس دیجیتال Insize ( اینسایز ) 30 سانت با فک 7 سانت مدل 1124-300A
قیمت پایه: 7,000,000 تومان
%6
قیمت پایه: 7,000,000 تومان
تخفیف:430,000 تومان
قیمت فروش :6,570,000 تومان
میکرومتر 300-150 Insize ( اینسایز ) مدل 300-3206
قیمت پایه: 3,885,000 تومان
%2
قیمت پایه: 3,885,000 تومان
تخفیف:100,000 تومان
قیمت فروش :3,785,000 تومان
میکرومتر 150-0 Insize ( اینسایز ) مدل 150-3206
قیمت پایه: 3,141,000 تومان
%3
قیمت پایه: 3,141,000 تومان
تخفیف:99,000 تومان
قیمت فروش :3,042,000 تومان
ست بور گیج Insize ( اینسایز ) مدل S3-2824ست بور گیج Insize ( اینسایز ) مدل S3-2824
قیمت پایه: 4,000,000 تومان
%4
قیمت پایه: 4,000,000 تومان
تخفیف:196,000 تومان
قیمت فروش :3,804,000 تومان
شعاع سنج دیجیتال Insize ( اینسایز ) مدل 2183شعاع سنج دیجیتال Insize ( اینسایز ) مدل 2183
قیمت پایه: 5,880,000 تومان
قیمت پایه: 5,880,000 تومان
تخفیف:40,000 تومان
قیمت فروش :5,840,000 تومان
کولیس Insize ( اینسایز ) ساده 100سانت با فک 20 سانت مدل 1032-1215کولیس Insize ( اینسایز ) ساده 100سانت با فک 20 سانت مدل 1032-1215
قیمت پایه: 9,700,000 تومان
%1
قیمت پایه: 9,700,000 تومان
تخفیف:135,000 تومان
قیمت فروش :9,565,000 تومان
کولیس Insize ( اینسایز ) ساده 100 سانت با فک 14 سانت مدل 1000-1214کولیس Insize ( اینسایز ) ساده 100 سانت با فک 14 سانت مدل 1000-1214
قیمت پایه: 6,820,000 تومان
قیمت پایه: 6,820,000 تومان
تخفیف:27,000 تومان
قیمت فروش :6,793,000 تومان
کولیس Insize ( اینسایز ) ساده 60 سانت با فک 10 سانت مدل 600-1214کولیس Insize ( اینسایز ) ساده 60 سانت با فک 10 سانت مدل 600-1214
قیمت پایه: 2,473,000 تومان
%4
قیمت پایه: 2,473,000 تومان
تخفیف:100,000 تومان
قیمت فروش :2,373,000 تومان
کولیس Insize ( اینسایز ) ساده 50 سانت با فک 10 سانت مدل 500-1214کولیس Insize ( اینسایز ) ساده 50 سانت با فک 10 سانت مدل 500-1214
قیمت پایه: 2,270,000 تومان
%3
قیمت پایه: 2,270,000 تومان
تخفیف:80,000 تومان
قیمت فروش :2,190,000 تومان
کولیس دیجیتال Insize ( اینسایز ) 30 سانت با فک 9 سانت مدل 300-1170کولیس دیجیتال Insize ( اینسایز ) 30 سانت با فک 9 سانت مدل 300-1170
قیمت پایه: 2,700,000 تومان
%1
قیمت پایه: 2,700,000 تومان
تخفیف:32,000 تومان
قیمت فروش :2,668,000 تومان
کولیس پایه دار دیجیتال Insize ( اینسایز ) 30 سانت مدل 300-1156کولیس پایه دار دیجیتال Insize ( اینسایز ) 30 سانت مدل 300-1156
قیمت پایه: 5,750,000 تومان
قیمت پایه: 5,750,000 تومان
تخفیف:54,000 تومان
قیمت فروش :5,696,000 تومان
کولیس دیجیتال Insize ( اینسایز ) 60 سانت با فک 10 سانت مدل 601-1106کولیس دیجیتال Insize ( اینسایز ) 60 سانت با فک 10 سانت مدل 601-1106
قیمت پایه: 3,700,000 تومان
%2
قیمت پایه: 3,700,000 تومان
تخفیف:82,000 تومان
قیمت فروش :3,618,000 تومان
اینسایز - INSIZE
ادامه مطلب بستن