اینسایز - INSIZE

اینسایز - INSIZE
ادامه مطلب بستن

اینسایز - INSIZE

خط کش ساده 15 سانت فلزی اینسایز مدل 7110-150خط کش ساده 15 سانت فلزی اینسایز مدل 7110
قیمت فروش :16,000 تومان
سایز خط کش
aaa
فیلر 10 سانت 17 تیغ اینسایز مدل 4602-17فیلر 10 سانت 17 تیغ اینسایز مدل 4602-17
قیمت فروش :69,000 تومان
insize outside micrometer 3202-25Aمیکرومتر خارج سنج 25-0 اینسایز
قیمت فروش :315,000 تومان
کولیس استنلس استیل 15 سانت اینسایز مدل 1205-1502کولیس Insize ( اینسایز ) ساده 15 سانت مدل 1205-1502S
قیمت فروش :352,000 تومان
میکرومتر خارج سنج 50-25 اینسایز مدل 3203-50Aمیکرومتر خارج سنج 50-25 اینسایز مدل 3203-50A
قیمت فروش :361,000 تومان
کولیس استنلس استیل 15 سانت دیجیتال اقتصادی اینسایز مدل 1112-150کولیس استنلس استیل 15 سانت دیجیتال اقتصادی اینسایز مدل 1112-150
قیمت فروش :390,000 تومان
insize outside micrometer 3202-50-75میکرومتر خارج سنج 75-50 اینسایز مدل 3203-75A
قیمت فروش :404,000 تومان
insize outside micrometer 3202-75-100میکرومتر خارج سنج 100-75 اینسایز مدل 3203-100A
قیمت فروش :447,000 تومان
کولیس استنلس استیل 15 سانت دیجیتال اینسایز مدل 1108-150کولیس استنلس استیل 15 سانت دیجیتال اینسایز مدل 1108-150
قیمت فروش :450,000 تومان
گونیا مویی 40 در 50 گرید 00 اینسایز مدل 4790-050گونیا مویی 40 در 50 گرید 00 اینسایز مدل 4790-050
قیمت فروش :498,000 تومان
کولیس استنلس استیل 7.5 سانت دیجیتال اینسایز مدل 1111-75کولیس استنلس استیل 7.5 سانت دیجیتال اینسایز مدل 1111-75
قیمت فروش :508,000 تومان
کولیس استنلس استیل 10 سانت دیجیتال اینسایز مدل 1111-100کولیس استنلس استیل 10 سانت دیجیتال اینسایز مدل 1111-100
قیمت فروش :509,000 تومان
گونیا مویی 70 در 100 گرید 00 اینسایز مدل 4790-0100گونیا مویی 70 در 100 گرید 00 اینسایز مدل 4790-0100
قیمت فروش :563,000 تومان
گونیا مویی 50 در 75 گرید 00 اینسایزگونیا مویی 50 در 75 گرید 00 اینسایز مدل 4790-075
قیمت فروش :567,000 تومان
کولیس استنلس استیل 20 سانت اینسایز مدل 1205-2002کولیس استنلس استیل 20 سانت اینسایز مدل 1205-2002
قیمت فروش :573,000 تومان
insize outside micrometer 3202-100-125میکرومتر خارج سنج 125-100 اینسایز مدل 3203-125A
قیمت فروش :584,000 تومان
کولیس استنلس استیل 15 سانت ساعتی اینسایز مدل 1312-150Aکولیس استنلس استیل 15 سانت ساعتی اینسایز مدل 1312-150A
قیمت فروش :632,000 تومان
میکرومتر خارج سنج 150-125 اینسایز مدل 3203-150Aمیکرومتر خارج سنج 150-125 اینسایز مدل 3203-150A
قیمت فروش :660,000 تومان
کولیس استنلس استیل 20 سانت دیجیتال اینسایز مدل 1108-200کولیس استنلس استیل 20 سانت دیجیتال اینسایز مدل 1108-200
قیمت فروش :674,000 تومان
کولیس استنلس استیل 15 سانت ساعتی اینسایز مدل 1311-150Aکولیس استنلس استیل 15 سانت ساعتی اینسایز مدل 1311-150A
قیمت فروش :782,000 تومان
insize outside micrometer 3202-150-175میکرومتر خارج سنج 175-150 اینسایز مدل 3203-175A
قیمت فروش :835,000 تومان
insize digital outside micrometer 3109 25 100Aمیکرومتر خارج سنج 25-0 دیجیتال اینسایز مدل 3109-25
قیمت فروش :840,000 تومان
کولیس استنلس استیل 20 سانت ساعتی اینسایز مدل 1312-200Aکولیس استنلس استیل 20 سانت ساعتی اینسایز مدل 1312-200A
قیمت فروش :872,000 تومان
میکرومتر داخل سنج 30-5 اینسایز مدل 3220-30میکرومتر داخل سنج 30-5 اینسایز مدل 3220-30
قیمت فروش :924,000 تومان