فیلتر محصولات
بستن فیلتر

موتور برق ( ژنراتور )

موتور برق ( ژنراتور )
موتور برق ( ژنراتور ) ...

موتور برق ( ژنراتور )

موتور برق هیوندای مدل HG2010-PGموتور برق ( ژنراتور ) هیوندای مدل HG2010-PG
قیمت پایه: 1,199,500 تومان
تخفیف:27,500 تومان
قیمت فروش :1,172,000 تومان
موتور برق ( ژنراتور ) اکتیو مدل AC2830Hموتور برق ( ژنراتور ) اکتیو مدل AC2830H
قیمت پایه: 2,855,000 تومان
تخفیف:135,000 تومان
قیمت فروش :2,720,000 تومان
موتور برق ( ژنراتور ) هیوندای مدل HG5360-PGموتور برق ( ژنراتور ) هیوندای مدل HG5360-PG
قیمت پایه: 3,295,000 تومان
تخفیف:140,000 تومان
قیمت فروش :3,155,000 تومان
موتور برق ( ژنراتور ) هیوندای مدل HG5360-PGموتور برق ( ژنراتور ) هیوندای مدل HG5360-PG
قیمت پایه: 6,950,000 تومان
تخفیف:60,000 تومان
قیمت فروش :6,890,000 تومان
موتور برق ( ژنراتور ) هیوندای مدل HG9650-PG
قیمت پایه: 7,150,000 تومان
تخفیف:190,000 تومان
قیمت فروش :6,960,000 تومان
موتور برق ( ژنراتور ) هیوندای مدل HG6553-DG
قیمت فروش :7,150,000 تومان
موتور برق ( ژنراتور ) هیوندای مدل HG7525
قیمت فروش :8,250,000 تومان
موتور برق ( ژنراتور ) هیوندای مدل HG8225
قیمت فروش :9,250,000 تومان