فیلتر محصولات
بستن فیلتر

بکس بادی

بکس بادی

بکس بادی هیوندای هفت تیری 3/4 اینچ مدل HA3480T-IW
قیمت پایه: 2,997,500 تومان
تخفیف:425,500 تومان
قیمت فروش :2,572,000 تومان
بکس بادی هیوندای هفت تیری 3/4 اینچ مدل HA3480-IW
قیمت پایه: 1,935,500 تومان
تخفیف:281,500 تومان
قیمت فروش :1,654,000 تومان
بکس بادی هیوندای هفت تیری 1/2 اینچ مدل HA1290-IW
قیمت پایه: 1,793,000 تومان
تخفیف:294,000 تومان
قیمت فروش :1,499,000 تومان
بکس بادی هیوندای هفت تیری 1/2 مدل HA1223-IW
قیمت پایه: 797,500 تومان
تخفیف:51,500 تومان
قیمت فروش :746,000 تومان
بکس بادی جنیوس 1/2 مدل 400400G
قیمت فروش :1,179,000 تومان
 HA1250-IWبکس بادی هیوندای هفت تیری 1.2 اینچ مدل
قیمت پایه: 1,293,000 تومان
تخفیف:169,000 تومان
قیمت فروش :1,124,000 تومان
بکس بادی جنیوس هفت تیری 1/2 مدل 400500
قیمت پایه: 1,805,000 تومان
تخفیف:26,000 تومان
قیمت فروش :1,779,000 تومان
بکس بادی سوماک هفت تیری 3/4 اینچ مدل ST-5560K
قیمت پایه: 2,600,000 تومان
تخفیف:80,000 تومان
قیمت فروش :2,520,000 تومان
بکس بادی پرو ایر هفت تیری 3/4  اینچ مدل PA-722
قیمت پایه: 960,000 تومان
تخفیف:40,000 تومان
قیمت فروش :920,000 تومان
بکس بادی هازت هفت تیری 3/4 اینچ مدل 9013SPCبکس بادی هازت هفت تیری 3/4 اینچ مدل 9013SPC
قیمت فروش :5,300,000 تومان
بکس بادی سوماک مستقیم 1 اینچ مدل ST-5598-6
قیمت فروش :17,419,000 تومان
بکس بادی سوماک مستقیم 1 اینچ مدل ST-5598
قیمت فروش :16,638,000 تومان
بکس بادی سوماک هفت تیری 1 اینچ مدل ST-5583-P
قیمت فروش :8,505,000 تومان
بکس بادی سوماک هفت تیری 3/4 اینچ مدل ST-5578
قیمت فروش :3,570,000 تومان
بکس بادی سوماک هفت تیری 1 اینچ مدل ST-5830-P
قیمت فروش :9,681,000 تومان
بکس بادی سوماک هفت تیری 3/4 اینچ مدل ST-5560
قیمت فروش :1,680,000 تومان
بکس بادی سوماک هفت تیری 1/2 اینچ مدل ST-5540
قیمت فروش :735,000 تومان
بکس بادی اس پی مستقیم 1 اینچ مدل SP 5000 GE
قیمت پایه: 17,010,000 تومان
تخفیف:960,000 تومان
قیمت فروش :16,050,000 تومان
بکس بادی اس پی ضربه ای 3/4 اینچ مدل SP 1156 TR
قیمت پایه: 7,339,500 تومان
تخفیف:409,500 تومان
قیمت فروش :6,930,000 تومان
بکس بادی اس پی ضربه ای 1/2 اینچ مدل SP 1148 TRXبکس بادی اس پی هفت تیری 1/2 اینچ مدل SP 1148 TRX
قیمت پایه: 2,940,000 تومان
تخفیف:170,000 تومان
قیمت فروش :2,770,000 تومان
بکس بادی اس پی هفت تیری 1/2 اینچ مدل SP 1140 EX
قیمت پایه: 3,202,500 تومان
تخفیف:173,500 تومان
قیمت فروش :3,029,000 تومان
بکس بادی هازت هفت تیری 1/2 اینچ مدل 9012SPCبکس بادی هازت هفت تیری 1/2 اینچ مدل 9012SPC
قیمت فروش :2,400,000 تومان
بکس بادی پرو ایر هفت تیری 1/2 اینچ مدل PA-702
قیمت پایه: 450,000 تومان
تخفیف:100,000 تومان
قیمت فروش :350,000 تومان

بکس بادی

بکس بادی ...
ادامه مطلب بستن