فیلتر محصولات
بستن فیلتر

تنگستن

تنگستن
تنگستن ...

تنگستن

الکترود تنگستن پارولد مدل RED Thoriated 2%الکترود تنگستن پارولد مدل RED Thoriated 2%
قیمت فروش :9,000 تومان
سایز تنگستن
aaa
الکترود تنگستن پارولد مدل Gold Lanthanun 1.5%الکترود تنگستن پارولد مدل Gold Lanthanun 1.5%
سایز تنگستن