فیلتر محصولات
بستن فیلتر

خرید چکش بادی+خرید و قیمت پیکور بادی (ارسال رایگان)| ابزارمارکت

چکش بادی

چکش تخریب بادی سوماک مدل ST-2200/H
قیمت پایه: 7,650,000 تومان
%4
قیمت پایه: 7,650,000 تومان
تخفیف:350,000 تومان
قیمت فروش :7,300,000 تومان
چکش گل زن بادی سوماک مدل ST-2553
قیمت پایه: 13,450,000 تومان
%5
قیمت پایه: 13,450,000 تومان
تخفیف:800,000 تومان
قیمت فروش :12,650,000 تومان
چکش گل زن بادی سوماک مدل ST-2558
قیمت پایه: 4,260,000 تومان
%10
قیمت پایه: 4,260,000 تومان
تخفیف:460,000 تومان
قیمت فروش :3,800,000 تومان
چکش بادی مستقیم سوماک مدل ST-2204-H
قیمت پایه: 13,220,000 تومان
%4
قیمت پایه: 13,220,000 تومان
تخفیف:570,000 تومان
قیمت فروش :12,650,000 تومان
 چکش قلمی  مدل 2551 سوماک
قیمت پایه: 5,889,000 تومان
%6
قیمت پایه: 5,889,000 تومان
تخفیف:369,000 تومان
قیمت فروش :5,520,000 تومان
چکش گل زن بادی اس پی سوماک مدل SP-1470
قیمت پایه: 20,230,000 تومان
%6
قیمت پایه: 20,230,000 تومان
تخفیف:1,230,000 تومان
قیمت فروش :19,000,000 تومان
چکش بادی سوماک مدل ST-2220-H
قیمت پایه: 1,780,000 تومان
%14
قیمت پایه: 1,780,000 تومان
تخفیف:250,000 تومان
قیمت فروش :1,530,000 تومان
پیکور بادی سوماک 25 کیلویی مدل ST-2603
قیمت پایه: 47,259,000 تومان
%3
قیمت پایه: 47,259,000 تومان
تخفیف:1,429,000 تومان
قیمت فروش :45,830,000 تومان
چکش بادی سوماک مدل ST-2330-H
قیمت پایه: 2,290,000 تومان
%18
قیمت پایه: 2,290,000 تومان
تخفیف:430,000 تومان
قیمت فروش :1,860,000 تومان
چکش تخریب بادی سوماک مدل ST-2602پیکور بادی سوماک مدل ST-2602
قیمت پایه: 25,850,000 تومان
%4
قیمت پایه: 25,850,000 تومان
تخفیف:1,240,000 تومان
قیمت فروش :24,610,000 تومان
چکش تخریب بادی سوماک مدل ST-2202-Hپیکور بادی سوماک مدل ST-2202-H
قیمت پایه: 11,480,000 تومان
%5
قیمت پایه: 11,480,000 تومان
تخفیف:580,000 تومان
قیمت فروش :10,900,000 تومان
چکش تخریب بادی سوماک مدل ST-2201-H
قیمت پایه: 10,239,000 تومان
%6
قیمت پایه: 10,239,000 تومان
تخفیف:669,000 تومان
قیمت فروش :9,570,000 تومان
چکش بادی اس پی مدل SP 1410K
قیمت پایه: 9,370,000 تومان
%6
قیمت پایه: 9,370,000 تومان
تخفیف:590,000 تومان
قیمت فروش :8,780,000 تومان
چکش بادی سوماک مدل ST-2210/R
قیمت پایه: 1,509,000 تومان
%12
قیمت پایه: 1,509,000 تومان
تخفیف:189,000 تومان
قیمت فروش :1,320,000 تومان
چکش تخریب بادی سوماک مدل ST-2312-KRچکش تخریب بادی سوماک مدل ST-2312-KR
قیمت پایه: 2,260,000 تومان
%11
قیمت پایه: 2,260,000 تومان
تخفیف:270,000 تومان
قیمت فروش :1,990,000 تومان
چکش تخریب بادی سوماک مدل ST-2210-Hچکش تخریب بادی سوماک مدل ST-2210-H
قیمت پایه: 1,508,000 تومان
%12
قیمت پایه: 1,508,000 تومان
تخفیف:188,000 تومان
قیمت فروش :1,320,000 تومان
چکش تخریب بادی سوماک مدل ST-2330-R
قیمت پایه: 2,290,000 تومان
%18
قیمت پایه: 2,290,000 تومان
تخفیف:430,000 تومان
قیمت فروش :1,860,000 تومان
چکش بادی سوماک مدل ST-2220/R
قیمت پایه: 1,795,000 تومان
%14
قیمت پایه: 1,795,000 تومان
تخفیف:265,000 تومان
قیمت فروش :1,530,000 تومان
چکش گل زن سوزنی دوکاره نیتو کوهکی مدل AJC-16
قیمت پایه: 11,489,000 تومان
%6
قیمت پایه: 11,489,000 تومان
تخفیف:769,000 تومان
قیمت فروش :10,720,000 تومان
چکش گل زن بادی نیتو کوهکی ACH-16
قیمت پایه: 7,249,000 تومان
%10
قیمت پایه: 7,249,000 تومان
تخفیف:789,000 تومان
قیمت فروش :6,460,000 تومان
چکش گل زن نیتو کوهکی مدل JEX-24
قیمت پایه: 19,120,000 تومان
%2
قیمت پایه: 19,120,000 تومان
تخفیف:480,000 تومان
قیمت فروش :18,640,000 تومان
چکش گل زن نیتوکوهکی سوزنی مدل JEX-20
قیمت پایه: 16,197,000 تومان
%3
قیمت پایه: 16,197,000 تومان
تخفیف:597,000 تومان
قیمت فروش :15,600,000 تومان
گل زن بادی نیتوکوهکی مدل JT-20
قیمت پایه: 13,196,000 تومان
%5
قیمت پایه: 13,196,000 تومان
تخفیف:686,000 تومان
قیمت فروش :12,510,000 تومان
گل زن بادی نیتوکوهکی مدل CH-24

چکش بادی

چکش بادی ...
ادامه مطلب بستن