فیلتر محصولات
بستن فیلتر

بور گیج و گیج سیلندر : مشاوره خرید و قیمت گیج داخل سیلندر |ابزارمارکت

بور گیج ( گیج سیلندر )

رابط بور گیج insize ( اینسایز ) مدل 7351-EX12 ( گیج داخل سیلندر )
قیمت پایه: 3,450,000 تومان
%2
قیمت پایه: 3,450,000 تومان
تخفیف:75,000 تومان
قیمت فروش :3,375,000 تومان
بور گیج Insize ( اینسایز ) مدل 450-2322
قیمت پایه: 4,700,000 تومان
%4
قیمت پایه: 4,700,000 تومان
تخفیف:200,000 تومان
قیمت فروش :4,500,000 تومان
بور گیج اینسایز ( Insize ) مدل 60-2322بور گیج Insize ( اینسایز ) مدل 60-2322
قیمت پایه: 2,000,000 تومان
قیمت پایه: 2,000,000 تومان
تخفیف:17,000 تومان
قیمت فروش :1,983,000 تومان
بور گیج اینسایز ( Insize ) مدل 35-2322بور گیج Insize ( اینسایز ) مدل 35-2322
قیمت پایه: 2,100,000 تومان
%5
قیمت پایه: 2,100,000 تومان
تخفیف:117,000 تومان
قیمت فروش :1,983,000 تومان
بور گیج اینسایز ( INSIZE ) مدل 18-2852بور گیج اینسایز ( INSIZE ) مدل 18-2852
قیمت پایه: 3,100,000 تومان
%3
قیمت پایه: 3,100,000 تومان
تخفیف:116,000 تومان
قیمت فروش :2,984,000 تومان
بور گیج اینسایز ( INSIZE ) مدل 10-2852بور گیج اینسایز ( INSIZE ) مدل 10-2852
قیمت پایه: 3,100,000 تومان
%3
قیمت پایه: 3,100,000 تومان
تخفیف:115,000 تومان
قیمت فروش :2,985,000 تومان
گیج سیلندر Guanglu ( گوآنگلو ) مدل lLB555Aبور گیج Guanglu ( گوانگلو ) مدل LB555A
قیمت پایه: 1,020,000 تومان
%4
قیمت پایه: 1,020,000 تومان
تخفیف:44,000 تومان
قیمت فروش :976,000 تومان
گیج داخل سیلندر Accud ( آکاد ) مدل 11-160-251
قیمت پایه: 2,110,000 تومان
%14
قیمت پایه: 2,110,000 تومان
تخفیف:315,000 تومان
قیمت فروش :1,795,000 تومان
بور گیج میتوتویو مدل 711-511 Mitutoyoبور گیج میتوتویو مدل 711-511 Mitutoyo
نا موجود
نا موجود
بور گیج میتوتویو مدل 712-511 Mitutoyoبور گیج میتوتویو مدل 712-511 Mitutoyo
نا موجود
نا موجود
بور گیج میتوتویو مدل 713-511 Mitutoyoبور گیج میتوتویو مدل 713-511 Mitutoyo
نا موجود
نا موجود
بور گیج میتوتویو مدل 715-511 Mitutoyoبور گیج میتوتویو مدل 715-511 Mitutoyo
نا موجود
نا موجود
بور گیج میتوتویو مدل 716-511 Mitutoyo
نا موجود
نا موجود
ست بور گیج Insize ( اینسایز ) مدل S3-2824ست بور گیج Insize ( اینسایز ) مدل S3-2824
نا موجود
نا موجود
بور گیج Insize ( اینسایز ) مدل 250-2322
نا موجود
نا موجود
بور گیج Insize ( اینسایز ) مدل 160-2322بور گیج Insize ( اینسایز ) مدل 160-2322
نا موجود
نا موجود
گیج سیلندر Guanglu ( گوآنگلو ) مدل LB562Dبور گیج Guanglu ( گوآنگلو ) مدل LB562D
نا موجود
نا موجود
گیج سیلندر Guanglu ( گوآنگلو ) مدل LB559Dبور گیج Guanglu ( گوآنگلو ) مدل LB559D
نا موجود
نا موجود
گیج سیلندر Guanglu ( گوآنگلو ) مدل LB557Cبور گیج Guanglu ( گوآنگلو ) مدل LB557C
نا موجود
نا موجود
بور گیج ( گیج سیلندر ) و رابط بور گیج
بور گیج ( گیج سیلندر ) ...
ادامه مطلب بستن