فیلتر محصولات
بستن فیلتر

بور گیج و گیج سیلندر : مشاوره خرید و قیمت گیج داخل سیلندر |ابزارمارکت

بور گیج ( گیج سیلندر )

گیج داخل سیلندر Accud ( آکاد ) مدل 11-160-251
قیمت پایه: 4,150,000 تومان
%4
قیمت پایه: 4,150,000 تومان
تخفیف:170,000 تومان
قیمت فروش :3,980,000 تومان
4312-min
قیمت پایه: 9,350,000 تومان
%9
قیمت پایه: 9,350,000 تومان
تخفیف:913,000 تومان
قیمت فروش :8,437,000 تومان
بور گیج اینسایز مدل 2322-161A
قیمت پایه: 4,750,000 تومان
%9
قیمت پایه: 4,750,000 تومان
تخفیف:470,000 تومان
قیمت فروش :4,280,000 تومان
رابط بور گیج insize ( اینسایز ) مدل 7351-EX12 ( گیج داخل سیلندر )
قیمت پایه: 7,500,000 تومان
%7
قیمت پایه: 7,500,000 تومان
تخفیف:544,050 تومان
قیمت فروش :6,955,950 تومان
بور گیج Insize ( اینسایز ) مدل 450-2322
قیمت پایه: 7,500,000 تومان
%1
قیمت پایه: 7,500,000 تومان
تخفیف:100,000 تومان
قیمت فروش :7,400,000 تومان
بور گیج Insize ( اینسایز ) مدل 160-2322بور گیج Insize ( اینسایز ) مدل 160-2322
قیمت پایه: 4,800,000 تومان
%16
قیمت پایه: 4,800,000 تومان
تخفیف:775,000 تومان
قیمت فروش :4,025,000 تومان
بور گیج اینسایز ( Insize ) مدل 60-2322بور گیج Insize ( اینسایز ) مدل 60-2322
قیمت پایه: 4,300,000 تومان
%12
قیمت پایه: 4,300,000 تومان
تخفیف:540,000 تومان
قیمت فروش :3,760,000 تومان
بور گیج اینسایز ( Insize ) مدل 35-2322بور گیج Insize ( اینسایز ) مدل 35-2322
قیمت پایه: 4,300,000 تومان
%12
قیمت پایه: 4,300,000 تومان
تخفیف:540,000 تومان
قیمت فروش :3,760,000 تومان
بور گیج اینسایز ( INSIZE ) مدل 18-2852بور گیج اینسایز ( INSIZE ) مدل 18-2852
قیمت پایه: 5,480,000 تومان
%5
قیمت پایه: 5,480,000 تومان
تخفیف:327,500 تومان
قیمت فروش :5,152,500 تومان
بور گیج اینسایز ( INSIZE ) مدل 10-2852بور گیج اینسایز ( INSIZE ) مدل 10-2852
قیمت پایه: 5,950,000 تومان
%5
قیمت پایه: 5,950,000 تومان
تخفیف:350,000 تومان
قیمت فروش :5,600,000 تومان
بور گیج Insize ( اینسایز ) مدل 250-2322
قیمت پایه: 7,400,000 تومان
%18
قیمت پایه: 7,400,000 تومان
تخفیف:1,344,500 تومان
قیمت فروش :6,055,500 تومان
بور گیج میتوتویو مدل 711-511 Mitutoyoبور گیج میتوتویو مدل 711-511 Mitutoyo
قیمت پایه: 8,100,000 تومان
%4
قیمت پایه: 8,100,000 تومان
تخفیف:401,000 تومان
قیمت فروش :7,699,000 تومان
بور گیج میتوتویو مدل 712-511 Mitutoyoبور گیج میتوتویو مدل 712-511 Mitutoyo
قیمت پایه: 8,600,000 تومان
%3
قیمت پایه: 8,600,000 تومان
تخفیف:301,000 تومان
قیمت فروش :8,299,000 تومان
بور گیج میتوتویو مدل 713-511 Mitutoyoبور گیج میتوتویو مدل 713-511 Mitutoyo
قیمت پایه: 9,300,000 تومان
%3
قیمت پایه: 9,300,000 تومان
تخفیف:301,000 تومان
قیمت فروش :8,999,000 تومان
بور گیج میتوتویو مدل 715-511 Mitutoyoبور گیج میتوتویو مدل 715-511 Mitutoyo
قیمت پایه: 15,600,000 تومان
%7
قیمت پایه: 15,600,000 تومان
تخفیف:1,201,000 تومان
قیمت فروش :14,399,000 تومان
بور گیج میتوتویو مدل 716-511 Mitutoyo
قیمت پایه: 16,600,000 تومان
%3
قیمت پایه: 16,600,000 تومان
تخفیف:601,000 تومان
قیمت فروش :15,999,000 تومان
گیج سیلندر Guanglu ( گوآنگلو ) مدل LB559Dبور گیج Guanglu ( گوآنگلو ) مدل LB559D
قیمت پایه: 3,420,000 تومان
%4
قیمت پایه: 3,420,000 تومان
تخفیف:170,000 تومان
قیمت فروش :3,250,000 تومان
گیج سیلندر Guanglu ( گوآنگلو ) مدل LB557Cبور گیج Guanglu ( گوآنگلو ) مدل LB557C
قیمت پایه: 3,320,000 تومان
%9
قیمت پایه: 3,320,000 تومان
تخفیف:320,000 تومان
قیمت فروش :3,000,000 تومان
گیج سیلندر Guanglu ( گوآنگلو ) مدل lLB555Aبور گیج Guanglu ( گوانگلو ) مدل LB555A
قیمت پایه: 3,100,000 تومان
%9
قیمت پایه: 3,100,000 تومان
تخفیف:300,000 تومان
قیمت فروش :2,800,000 تومان
ست بور گیج Insize ( اینسایز ) مدل S3-2824ست بور گیج Insize ( اینسایز ) مدل S3-2824
گیج سیلندر Guanglu ( گوآنگلو ) مدل LB562Dبور گیج Guanglu ( گوآنگلو ) مدل LB562D
بور گیج ( گیج سیلندر ) و رابط بور گیج
بور گیج ( گیج سیلندر ) ...
ادامه مطلب بستن