فیلتر محصولات
بستن فیلتر

بور گیج و گیج سیلندر : مشاوره خرید و قیمت گیج داخل سیلندر |ابزارمارکت

بور گیج ( گیج سیلندر )

بور گیج میتوتویو مدل 712-511 Mitutoyoبور گیج میتوتویو مدل 712-511 Mitutoyo
قیمت پایه: 4,400,000 تومان
%2
قیمت پایه: 4,400,000 تومان
تخفیف:104,000 تومان
قیمت فروش :4,296,000 تومان
بور گیج میتوتویو مدل 713-511 Mitutoyoبور گیج میتوتویو مدل 713-511 Mitutoyo
قیمت پایه: 4,650,000 تومان
%2
قیمت پایه: 4,650,000 تومان
تخفیف:102,000 تومان
قیمت فروش :4,548,000 تومان
بور گیج میتوتویو مدل 715-511 Mitutoyoبور گیج میتوتویو مدل 715-511 Mitutoyo
قیمت پایه: 8,250,000 تومان
%1
قیمت پایه: 8,250,000 تومان
تخفیف:102,000 تومان
قیمت فروش :8,148,000 تومان
بور گیج میتوتویو مدل 716-511 Mitutoyo
قیمت پایه: 8,500,000 تومان
%1
قیمت پایه: 8,500,000 تومان
تخفیف:124,000 تومان
قیمت فروش :8,376,000 تومان
رابط بور گیج insize ( اینسایز ) مدل 7351-EX12 ( گیج داخل سیلندر )
قیمت پایه: 3,250,000 تومان
%9
قیمت پایه: 3,250,000 تومان
تخفیف:305,000 تومان
قیمت فروش :2,945,000 تومان
ست بور گیج Insize ( اینسایز ) مدل S3-2824ست بور گیج Insize ( اینسایز ) مدل S3-2824
قیمت پایه: 4,800,000 تومان
%9
قیمت پایه: 4,800,000 تومان
تخفیف:455,000 تومان
قیمت فروش :4,345,000 تومان
بور گیج Insize ( اینسایز ) مدل 450-2322
قیمت پایه: 3,459,000 تومان
%8
قیمت پایه: 3,459,000 تومان
تخفیف:277,000 تومان
قیمت فروش :3,182,000 تومان
بور گیج Insize ( اینسایز ) مدل 250-2322
قیمت پایه: 2,850,000 تومان
%8
قیمت پایه: 2,850,000 تومان
تخفیف:240,000 تومان
قیمت فروش :2,610,000 تومان
بور گیج اینسایز ( INSIZE ) مدل 18-2852بور گیج اینسایز ( INSIZE ) مدل 18-2852
قیمت پایه: 2,780,000 تومان
%6
قیمت پایه: 2,780,000 تومان
تخفیف:175,000 تومان
قیمت فروش :2,605,000 تومان
بور گیج اینسایز ( INSIZE ) مدل 10-2852بور گیج اینسایز ( INSIZE ) مدل 10-2852
قیمت پایه: 2,980,000 تومان
%12
قیمت پایه: 2,980,000 تومان
تخفیف:380,000 تومان
قیمت فروش :2,600,000 تومان
گیج سیلندر Guanglu ( گوآنگلو ) مدل lLB555Aبور گیج Guanglu ( گوانگلو ) مدل LB555A
قیمت پایه: 750,000 تومان
%6
قیمت پایه: 750,000 تومان
تخفیف:47,000 تومان
قیمت فروش :703,000 تومان
بور گیج Insize ( اینسایز ) مدل 160-2322بور گیج Insize ( اینسایز ) مدل 160-2322
قیمت پایه: 1,990,000 تومان
%9
قیمت پایه: 1,990,000 تومان
تخفیف:190,000 تومان
قیمت فروش :1,800,000 تومان
بور گیج اینسایز ( Insize ) مدل 60-2322بور گیج Insize ( اینسایز ) مدل 60-2322
قیمت پایه: 1,950,000 تومان
%11
قیمت پایه: 1,950,000 تومان
تخفیف:220,000 تومان
قیمت فروش :1,730,000 تومان
بور گیج اینسایز ( Insize ) مدل 35-2322بور گیج Insize ( اینسایز ) مدل 35-2322
قیمت پایه: 1,950,000 تومان
%11
قیمت پایه: 1,950,000 تومان
تخفیف:220,000 تومان
قیمت فروش :1,730,000 تومان
بور گیج میتوتویو مدل 711-511 Mitutoyoبور گیج میتوتویو مدل 711-511 Mitutoyo
گیج داخل سیلندر Accud ( آکاد ) مدل 11-160-251
گیج سیلندر Guanglu ( گوآنگلو ) مدل LB562Dبور گیج Guanglu ( گوآنگلو ) مدل LB562D
گیج سیلندر Guanglu ( گوآنگلو ) مدل LB559Dبور گیج Guanglu ( گوآنگلو ) مدل LB559D
گیج سیلندر Guanglu ( گوآنگلو ) مدل LB557Cبور گیج Guanglu ( گوآنگلو ) مدل LB557C
بور گیج ( گیج سیلندر ) و رابط بور گیج
بور گیج ( گیج سیلندر ) ...
ادامه مطلب بستن