فیلتر محصولات
بستن فیلتر

بور گیج و گیج سیلندر : مشاوره خرید و قیمت گیج داخل سیلندر |ابزارمارکت

بور گیج ( گیج سیلندر )

بور گیج میتوتویو مدل 711-511 Mitutoyoبور گیج میتوتویو مدل 711-511 Mitutoyo
قیمت پایه: 3,850,000 تومان
تخفیف:370,000 تومان
قیمت فروش :3,480,000 تومان
بور گیج میتوتویو مدل 712-511 Mitutoyoبور گیج میتوتویو مدل 712-511 Mitutoyo
قیمت پایه: 3,800,000 تومان
تخفیف:220,000 تومان
قیمت فروش :3,580,000 تومان
بور گیج میتوتویو مدل 713-511 Mitutoyoبور گیج میتوتویو مدل 713-511 Mitutoyo
قیمت پایه: 4,000,000 تومان
تخفیف:210,000 تومان
قیمت فروش :3,790,000 تومان
بور گیج میتوتویو مدل 715-511 Mitutoyoبور گیج میتوتویو مدل 715-511 Mitutoyo
قیمت پایه: 7,000,000 تومان
تخفیف:210,000 تومان
قیمت فروش :6,790,000 تومان
بور گیج میتوتویو مدل 716-511 Mitutoyo
قیمت پایه: 7,000,000 تومان
تخفیف:20,000 تومان
قیمت فروش :6,980,000 تومان
گیج سیلندر Guanglu ( گوآنگلو ) مدل lLB555Aبور گیج Guanglu ( گوانگلو ) مدل LB555A
قیمت پایه: 650,000 تومان
تخفیف:70,000 تومان
قیمت فروش :580,000 تومان
بور گیج ( گیج سیلندر ) و رابط بور گیج
بور گیج ( گیج سیلندر ) ...
ادامه مطلب بستن