فیلتر محصولات
بستن فیلتر

بور گیج

بور گیج ( گیج سیلندر )

بور گیج میتوتویو مدل 711-511 Mitutoyoبور گیج میتوتویو مدل 711-511 Mitutoyo
قیمت پایه: 3,850,000 تومان
تخفیف:370,000 تومان
قیمت فروش :3,480,000 تومان
بور گیج میتوتویو مدل 712-511 Mitutoyoبور گیج میتوتویو مدل 712-511 Mitutoyo
قیمت پایه: 3,800,000 تومان
تخفیف:220,000 تومان
قیمت فروش :3,580,000 تومان
بور گیج میتوتویو مدل 713-511 Mitutoyoبور گیج میتوتویو مدل 713-511 Mitutoyo
قیمت پایه: 4,000,000 تومان
تخفیف:210,000 تومان
قیمت فروش :3,790,000 تومان
بور گیج میتوتویو مدل 715-511 Mitutoyoبور گیج میتوتویو مدل 715-511 Mitutoyo
قیمت پایه: 7,000,000 تومان
تخفیف:210,000 تومان
قیمت فروش :6,790,000 تومان
بور گیج میتوتویو مدل 716-511 Mitutoyo
قیمت پایه: 7,000,000 تومان
تخفیف:20,000 تومان
قیمت فروش :6,980,000 تومان
بور گیج Accud ( آکاد ) مدل 11-160-251
قیمت پایه: 1,400,000 تومان
تخفیف:130,000 تومان
قیمت فروش :1,270,000 تومان
بور گیج Insize ( اینسایز ) مدل 450-2322
قیمت فروش :2,675,000 تومان
بور گیج Insize ( اینسایز ) مدل 250-2322
قیمت فروش :2,285,000 تومان
بور گیج Insize ( اینسایز ) مدل 160-2322بور گیج Insize ( اینسایز ) مدل 160-2322
قیمت فروش :1,572,000 تومان
بور گیج اینسایز ( Insize ) مدل 60-2322بور گیج Insize ( اینسایز ) مدل 60-2322
قیمت فروش :1,515,000 تومان
بور گیج اینسایز ( INSIZE ) مدل 18-2852بور گیج اینسایز ( INSIZE ) مدل 18-2852
قیمت فروش :1,988,000 تومان
بور گیج اینسایز ( INSIZE ) مدل 10-2852بور گیج اینسایز ( INSIZE ) مدل 10-2852
قیمت فروش :2,280,000 تومان
گیج سیلندر Guanglu ( گوآنگلو ) مدل lLB555Aبور گیج Guanglu ( گوانگلو ) مدل LB555A
قیمت فروش :580,000 تومان
بور گیج ( گیج سیلندر )
بور گیج ( گیج سیلندر ) ...
ادامه مطلب بستن