فیلتر محصولات
بستن فیلتر

بور گیج و گیج سیلندر : مشاوره خرید و قیمت گیج داخل سیلندر |ابزارمارکت

بور گیج ( گیج سیلندر )

رابط بور گیج insize ( اینسایز ) مدل 7351-EX12 ( گیج داخل سیلندر )
قیمت پایه: 2,657,000 تومان
%3
قیمت پایه: 2,657,000 تومان
تخفیف:82,000 تومان
قیمت فروش :2,575,000 تومان
بور گیج میتوتویو مدل 711-511 Mitutoyoبور گیج میتوتویو مدل 711-511 Mitutoyo
قیمت پایه: 3,850,000 تومان
%9
قیمت پایه: 3,850,000 تومان
تخفیف:370,000 تومان
قیمت فروش :3,480,000 تومان
بور گیج میتوتویو مدل 712-511 Mitutoyoبور گیج میتوتویو مدل 712-511 Mitutoyo
قیمت پایه: 3,800,000 تومان
%5
قیمت پایه: 3,800,000 تومان
تخفیف:220,000 تومان
قیمت فروش :3,580,000 تومان
بور گیج میتوتویو مدل 713-511 Mitutoyoبور گیج میتوتویو مدل 713-511 Mitutoyo
قیمت پایه: 4,000,000 تومان
%5
قیمت پایه: 4,000,000 تومان
تخفیف:210,000 تومان
قیمت فروش :3,790,000 تومان
بور گیج میتوتویو مدل 715-511 Mitutoyoبور گیج میتوتویو مدل 715-511 Mitutoyo
قیمت پایه: 7,000,000 تومان
%3
قیمت پایه: 7,000,000 تومان
تخفیف:210,000 تومان
قیمت فروش :6,790,000 تومان
بور گیج میتوتویو مدل 716-511 Mitutoyo
قیمت پایه: 7,000,000 تومان
قیمت پایه: 7,000,000 تومان
تخفیف:20,000 تومان
قیمت فروش :6,980,000 تومان
ست بور گیج Insize ( اینسایز ) مدل S3-2824ست بور گیج Insize ( اینسایز ) مدل S3-2824
قیمت پایه: 4,000,000 تومان
%4
قیمت پایه: 4,000,000 تومان
تخفیف:196,000 تومان
قیمت فروش :3,804,000 تومان
بور گیج Insize ( اینسایز ) مدل 450-2322
قیمت پایه: 2,900,000 تومان
%3
قیمت پایه: 2,900,000 تومان
تخفیف:115,000 تومان
قیمت فروش :2,785,000 تومان
بور گیج Insize ( اینسایز ) مدل 250-2322
قیمت پایه: 2,520,000 تومان
%9
قیمت پایه: 2,520,000 تومان
تخفیف:235,000 تومان
قیمت فروش :2,285,000 تومان
بور گیج Insize ( اینسایز ) مدل 160-2322بور گیج Insize ( اینسایز ) مدل 160-2322
قیمت پایه: 1,700,000 تومان
%7
قیمت پایه: 1,700,000 تومان
تخفیف:128,000 تومان
قیمت فروش :1,572,000 تومان
بور گیج اینسایز ( Insize ) مدل 60-2322بور گیج Insize ( اینسایز ) مدل 60-2322
قیمت پایه: 1,690,000 تومان
%10
قیمت پایه: 1,690,000 تومان
تخفیف:175,000 تومان
قیمت فروش :1,515,000 تومان
بور گیج اینسایز ( Insize ) مدل 35-2322بور گیج Insize ( اینسایز ) مدل 35-2322
قیمت پایه: 1,690,000 تومان
%10
قیمت پایه: 1,690,000 تومان
تخفیف:175,000 تومان
قیمت فروش :1,515,000 تومان
بور گیج اینسایز ( INSIZE ) مدل 10-2852بور گیج اینسایز ( INSIZE ) مدل 10-2852
قیمت پایه: 2,520,000 تومان
%9
قیمت پایه: 2,520,000 تومان
تخفیف:240,000 تومان
قیمت فروش :2,280,000 تومان
گیج سیلندر Guanglu ( گوآنگلو ) مدل lLB555Aبور گیج Guanglu ( گوانگلو ) مدل LB555A
قیمت پایه: 650,000 تومان
%10
قیمت پایه: 650,000 تومان
تخفیف:70,000 تومان
قیمت فروش :580,000 تومان
گیج داخل سیلندر Accud ( آکاد ) مدل 11-160-251
بور گیج اینسایز ( INSIZE ) مدل 18-2852بور گیج اینسایز ( INSIZE ) مدل 18-2852
گیج سیلندر Guanglu ( گوآنگلو ) مدل LB562Dبور گیج Guanglu ( گوآنگلو ) مدل LB562D
گیج سیلندر Guanglu ( گوآنگلو ) مدل LB559Dبور گیج Guanglu ( گوآنگلو ) مدل LB559D
گیج سیلندر Guanglu ( گوآنگلو ) مدل LB557Cبور گیج Guanglu ( گوآنگلو ) مدل LB557C
بور گیج ( گیج سیلندر ) و رابط بور گیج
بور گیج ( گیج سیلندر ) ...
ادامه مطلب بستن