فیلتر محصولات
بستن فیلتر

بور گیج و گیج سیلندر : مشاوره خرید و قیمت گیج داخل سیلندر |ابزارمارکت

بور گیج ( گیج سیلندر )

رابط بور گیج insize ( اینسایز ) مدل 7351-EX12 ( گیج داخل سیلندر )
قیمت پایه: 4,815,000 تومان
%3
قیمت پایه: 4,815,000 تومان
تخفیف:150,000 تومان
قیمت فروش :4,665,000 تومان
ست بور گیج Insize ( اینسایز ) مدل S3-2824ست بور گیج Insize ( اینسایز ) مدل S3-2824
قیمت پایه: 7,189,000 تومان
%4
قیمت پایه: 7,189,000 تومان
تخفیف:304,000 تومان
قیمت فروش :6,885,000 تومان
بور گیج Insize ( اینسایز ) مدل 450-2322
قیمت پایه: 5,240,000 تومان
%3
قیمت پایه: 5,240,000 تومان
تخفیف:200,000 تومان
قیمت فروش :5,040,000 تومان
بور گیج Insize ( اینسایز ) مدل 250-2322
قیمت پایه: 4,398,000 تومان
%5
قیمت پایه: 4,398,000 تومان
تخفیف:263,000 تومان
قیمت فروش :4,135,000 تومان
بور گیج Insize ( اینسایز ) مدل 160-2322بور گیج Insize ( اینسایز ) مدل 160-2322
قیمت پایه: 3,045,000 تومان
%6
قیمت پایه: 3,045,000 تومان
تخفیف:195,000 تومان
قیمت فروش :2,850,000 تومان
بور گیج اینسایز ( Insize ) مدل 60-2322بور گیج Insize ( اینسایز ) مدل 60-2322
قیمت پایه: 2,980,000 تومان
%8
قیمت پایه: 2,980,000 تومان
تخفیف:240,000 تومان
قیمت فروش :2,740,000 تومان
بور گیج اینسایز ( Insize ) مدل 35-2322بور گیج Insize ( اینسایز ) مدل 35-2322
قیمت پایه: 3,160,000 تومان
%13
قیمت پایه: 3,160,000 تومان
تخفیف:420,000 تومان
قیمت فروش :2,740,000 تومان
بور گیج اینسایز ( INSIZE ) مدل 18-2852بور گیج اینسایز ( INSIZE ) مدل 18-2852
قیمت پایه: 3,985,000 تومان
%5
قیمت پایه: 3,985,000 تومان
تخفیف:230,000 تومان
قیمت فروش :3,755,000 تومان
بور گیج اینسایز ( INSIZE ) مدل 10-2852بور گیج اینسایز ( INSIZE ) مدل 10-2852
قیمت پایه: 3,985,000 تومان
%5
قیمت پایه: 3,985,000 تومان
تخفیف:230,000 تومان
قیمت فروش :3,755,000 تومان
بور گیج میتوتویو مدل 711-511 Mitutoyoبور گیج میتوتویو مدل 711-511 Mitutoyo
قیمت پایه: 7,650,000 تومان
%5
قیمت پایه: 7,650,000 تومان
تخفیف:400,000 تومان
قیمت فروش :7,250,000 تومان
بور گیج میتوتویو مدل 712-511 Mitutoyoبور گیج میتوتویو مدل 712-511 Mitutoyo
قیمت پایه: 7,860,000 تومان
%3
قیمت پایه: 7,860,000 تومان
تخفیف:290,000 تومان
قیمت فروش :7,570,000 تومان
بور گیج میتوتویو مدل 713-511 Mitutoyoبور گیج میتوتویو مدل 713-511 Mitutoyo
قیمت پایه: 8,790,000 تومان
%6
قیمت پایه: 8,790,000 تومان
تخفیف:530,000 تومان
قیمت فروش :8,260,000 تومان
بور گیج میتوتویو مدل 715-511 Mitutoyoبور گیج میتوتویو مدل 715-511 Mitutoyo
قیمت پایه: 12,980,000 تومان
%3
قیمت پایه: 12,980,000 تومان
تخفیف:430,000 تومان
قیمت فروش :12,550,000 تومان
بور گیج میتوتویو مدل 716-511 Mitutoyo
قیمت پایه: 14,360,000 تومان
%3
قیمت پایه: 14,360,000 تومان
تخفیف:560,000 تومان
قیمت فروش :13,800,000 تومان
گیج داخل سیلندر Accud ( آکاد ) مدل 11-160-251
قیمت پایه: 2,945,000 تومان
%5
قیمت پایه: 2,945,000 تومان
تخفیف:152,000 تومان
قیمت فروش :2,793,000 تومان
گیج سیلندر Guanglu ( گوآنگلو ) مدل LB562Dبور گیج Guanglu ( گوآنگلو ) مدل LB562D
قیمت پایه: 4,250,000 تومان
%8
قیمت پایه: 4,250,000 تومان
تخفیف:350,000 تومان
قیمت فروش :3,900,000 تومان
گیج سیلندر Guanglu ( گوآنگلو ) مدل LB559Dبور گیج Guanglu ( گوآنگلو ) مدل LB559D
قیمت پایه: 3,320,000 تومان
%5
قیمت پایه: 3,320,000 تومان
تخفیف:170,000 تومان
قیمت فروش :3,150,000 تومان
گیج سیلندر Guanglu ( گوآنگلو ) مدل LB557Cبور گیج Guanglu ( گوآنگلو ) مدل LB557C
قیمت پایه: 3,320,000 تومان
%5
قیمت پایه: 3,320,000 تومان
تخفیف:170,000 تومان
قیمت فروش :3,150,000 تومان
گیج سیلندر Guanglu ( گوآنگلو ) مدل lLB555Aبور گیج Guanglu ( گوانگلو ) مدل LB555A
قیمت پایه: 3,320,000 تومان
%5
قیمت پایه: 3,320,000 تومان
تخفیف:170,000 تومان
قیمت فروش :3,150,000 تومان
بور گیج ( گیج سیلندر ) و رابط بور گیج
بور گیج ( گیج سیلندر ) ...
ادامه مطلب بستن