بی کی اچ - BKH

بی کی اچ - BKH

صفحه سرامیک بر فوق نازک BKH سایز 180x1.6صفحه سرامیک بر فوق نازک BKH سایز 180x1.6
قیمت پایه: 395,000 تومان
%9
قیمت پایه: 395,000 تومان
تخفیف:36,000 تومان
قیمت فروش :359,000 تومان
صفحه سنگ استیل بر B.K.H بی کی اچ 230x2صفحه سنگ استیل بر B.K.H بی کی اچ 230x2
قیمت پایه: 920,000 تومان
%5
قیمت پایه: 920,000 تومان
تخفیف:48,000 تومان
قیمت فروش :872,000 تومان
فلاپ دیسک بی کی اچ BKH مدل 180x22.2فلاپ دیسک بی کی اچ BKH مدل 180x22.2
قیمت پایه: 545,000 تومان
%7
قیمت پایه: 545,000 تومان
تخفیف:40,000 تومان
قیمت فروش :505,000 تومان
گریت فلاپ دیسک
aaa
فلاپ دیسک بی کی اچ BKH مدل 180x22.2فلاپ دیسک بی کی اچ BKH مدل 180x22.2
قیمت پایه: 65,000 تومان
%22
قیمت پایه: 65,000 تومان
تخفیف:14,500 تومان
قیمت فروش :50,500 تومان
گریت فلاپ دیسک
aaa
صفحه سنگ استیل بر B.K.H بی کی اچ 230x2صفحه سنگ استیل بر B.K.H بی کی اچ 230x2
قیمت پایه: 36,500 تومان
%17
قیمت پایه: 36,500 تومان
تخفیف:6,500 تومان
قیمت فروش :30,000 تومان
BKH-VPA-115-2-minBKH-VPA-115-5-min
قیمت پایه: 550,000 تومان
%6
قیمت پایه: 550,000 تومان
تخفیف:38,000 تومان
قیمت فروش :512,000 تومان
زبری
aaa
سنباده آهن پشت کرکی BKH مینی 115 بسته 100 عددیسنباده آهن پشت کرکی BKH مینی 115 بسته 100 عددی
قیمت پایه: 325,000 تومان
%13
قیمت پایه: 325,000 تومان
تخفیف:45,000 تومان
قیمت فروش :280,000 تومان
زبری
aaa
سنباده پشت کرکی BKH مینی 180 سیلیکونی بسته 100 عددیسنباده پشت کرکی BKH مینی 180 سیلیکونی بسته 100 عددی
قیمت پایه: 590,000 تومان
%5
قیمت پایه: 590,000 تومان
تخفیف:35,000 تومان
قیمت فروش :555,000 تومان
زبری
aaa
سنباده پشت کرکی BKH مینی 115 سیلیکونی بسته 100 عددیسنباده پشت کرکی BKH مینی 115 سیلیکونی بسته 100 عددی
قیمت پایه: 338,000 تومان
%11
قیمت پایه: 338,000 تومان
تخفیف:38,000 تومان
قیمت فروش :300,000 تومان
زبری
aaa
صفحه آهن بر B.K.H بی کی اچ 180x3صفحه آهن بر B.K.H بی کی اچ 180x3
قیمت پایه: 410,000 تومان
%11
قیمت پایه: 410,000 تومان
تخفیف:48,000 تومان
قیمت فروش :362,000 تومان
صفحه آهن بر B.K.H بی کی اچ 230x3صفحه آهن بر B.K.H بی کی اچ 230x3
قیمت پایه: 595,000 تومان
%6
قیمت پایه: 595,000 تومان
تخفیف:40,000 تومان
قیمت فروش :555,000 تومان
صفحه ساب آهن مینی بی کی اچ بسته 10عددی 180x6صفحه ساب آهن مینی بی کی اچ بسته 10عددی 180x6
قیمت پایه: 320,000 تومان
%6
قیمت پایه: 320,000 تومان
تخفیف:21,000 تومان
قیمت فروش :299,000 تومان
BKH-2303-4-minصفحه سنگبری B.K.H بسته 20 عددی 230x3
قیمت پایه: 715,000 تومان
%3
قیمت پایه: 715,000 تومان
تخفیف:27,000 تومان
قیمت فروش :688,000 تومان
فلاپ دیسک BKH مدل 22*115فلاپ دیسک BKH مدل 22*115
قیمت پایه: 490,000 تومان
%8
قیمت پایه: 490,000 تومان
تخفیف:44,000 تومان
قیمت فروش :446,000 تومان
گریت فلاپ دیسک
aaa
صفحه سنگ استیل بر مینی B.K.H بی کی اچ 115x1صفحه سنگ استیل بر مینی B.K.H بی کی اچ 115x1
قیمت پایه: 468,000 تومان
%7
قیمت پایه: 468,000 تومان
تخفیف:35,000 تومان
قیمت فروش :433,000 تومان
صفحه سنگ استیل بر مینی B.K.H بی کی اچ 180x1.6صفحه سنگ استیل بر مینی B.K.H بی کی اچ 180x1.6
قیمت پایه: 760,000 تومان
%3
قیمت پایه: 760,000 تومان
تخفیف:30,000 تومان
قیمت فروش :730,000 تومان
صفحه ساب آهن مینی B.K.H بی کی اچ 115x6صفحه ساب آهن مینی B.K.H بی کی اچ 115x6
قیمت پایه: 36,500 تومان
%12
قیمت پایه: 36,500 تومان
تخفیف:4,500 تومان
قیمت فروش :32,000 تومان
صفحه آهن بر B.K.H بی کی اچ 230x3صفحه آهن بر B.K.H بی کی اچ 230x3
قیمت پایه: 32,000 تومان
%12
قیمت پایه: 32,000 تومان
تخفیف:4,000 تومان
قیمت فروش :28,000 تومان
صفحه آهن بر B.K.H بی کی اچ 180x3صفحه آهن بر B.K.H بی کی اچ 180x3
قیمت پایه: 21,500 تومان
%16
قیمت پایه: 21,500 تومان
تخفیف:3,500 تومان
قیمت فروش :18,000 تومان
BKH-SS18030-min
قیمت پایه: 26,000 تومان
%11
قیمت پایه: 26,000 تومان
تخفیف:3,100 تومان
قیمت فروش :22,900 تومان
صفحه سنگ ساب چدن B.K.H بی کی اچ 180x6
قیمت پایه: 38,900 تومان
%10
قیمت پایه: 38,900 تومان
تخفیف:4,000 تومان
قیمت فروش :34,900 تومان
صفحه سنگ ساب چدن B.K.H بی کی اچ 230x6
قیمت پایه: 50,900 تومان
%4
قیمت پایه: 50,900 تومان
تخفیف:2,400 تومان
قیمت فروش :48,500 تومان
صفحه ساب آهن مینی B.K.H بی کی اچ 115x6
قیمت پایه: 49,000 تومان
%8
قیمت پایه: 49,000 تومان
تخفیف:4,000 تومان
قیمت فروش :45,000 تومان
صفحه پروفیل بر BKH بی کی اچ 355x2.5صفحه پروفیل بر BKH بی کی اچ 355x2.5
قیمت پایه: 65,000 تومان
%15
قیمت پایه: 65,000 تومان
تخفیف:10,000 تومان
قیمت فروش :55,000 تومان
بی.کی.اچ - B.K.H
بی.کی.اچ - B.K.H ...
ادامه مطلب بستن