آاگ - AEG

آاگ - AEG

کیت چند کاره شارژی آاگ مدل KIT3-OMNI 12Cکیت چند کاره شارژی آاگ مدل KIT3-OMNI 12C
قیمت پایه: 9,320,000 تومان
%7
قیمت پایه: 9,320,000 تومان
تخفیف:666,000 تومان
قیمت فروش :8,654,000 تومان
کیت چند کاره شارژی آاگ مدل KIT2-OMNI 12Cفرز چند کاره شارژی آاگ مدل OMNI12CLI-KIT2
قیمت پایه: 9,360,000 تومان
%2
قیمت پایه: 9,360,000 تومان
تخفیف:271,000 تومان
قیمت فروش :9,089,000 تومان
کیت دو دستگاه شامل دریل پیچ گوشتی شارژیو دریل پیچ گوشتی شارژی چکشی آاگ
قیمت پایه: 8,250,000 تومان
%5
قیمت پایه: 8,250,000 تومان
تخفیف:450,000 تومان
قیمت فروش :7,800,000 تومان
کیت دو دستگاه شامل دریل چکشی شارژی و بتن کن شارژی آاگکیت دو دستگاه شامل دریل چکشی شارژی و بتن کن شارژی آاگ
قیمت پایه: 28,590,000 تومان
%2
قیمت پایه: 28,590,000 تومان
تخفیف:790,000 تومان
قیمت فروش :27,800,000 تومان
اره فارسی بر آاگ مدل BPS18-254 BLاره فارسی بر آاگ مدل BPS18-254 BL
قیمت پایه: 33,950,000 تومان
%6
قیمت پایه: 33,950,000 تومان
تخفیف:2,137,000 تومان
قیمت فروش :31,813,000 تومان
AEG-B18N18-2AEG-B18N18-1
قیمت پایه: 33,950,000 تومان
%8
قیمت پایه: 33,950,000 تومان
تخفیف:2,719,000 تومان
قیمت فروش :31,231,000 تومان
دریل 32 آاگ مدل B4-1050 ST
قیمت پایه: 20,600,000 تومان
%10
قیمت پایه: 20,600,000 تومان
تخفیف:2,205,000 تومان
قیمت فروش :18,395,000 تومان
اره عمود بر ( اره چکشی ) آاگ مدل JS 500Eاره عمود بر ( اره چکشی ) آاگ مدل JS 500E
قیمت پایه: 2,470,000 تومان
%10
قیمت پایه: 2,470,000 تومان
تخفیف:248,000 تومان
قیمت فروش :2,222,000 تومان
اره دیسکی ( اره گرد بر ) آاگ شارژی مدل BKS 18 LI
قیمت پایه: 19,480,000 تومان
%6
قیمت پایه: 19,480,000 تومان
تخفیف:1,207,500 تومان
قیمت فروش :18,272,500 تومان
بکس شارژی آاگ مدل BSS 18C 12Z LI
قیمت پایه: 15,500,000 تومان
%6
قیمت پایه: 15,500,000 تومان
تخفیف:992,000 تومان
قیمت فروش :14,508,000 تومان
دریل پیچ گوشتی شارژی چکشی آاگ مدل BSB 18 G2 LI لیتیوم 18 ولتدریل پیچ گوشتی شارژی چکشی آاگ مدل BSB 18 G2 LI لیتیوم 18 ولت
قیمت پایه: 7,140,000 تومان
%11
قیمت پایه: 7,140,000 تومان
تخفیف:834,000 تومان
قیمت فروش :6,306,000 تومان
دریل پیچ گوشتی شارژی آاگ مدل BS 14 G3 LI لیتیوم 14/4 ولت
قیمت پایه: 3,590,000 تومان
%9
قیمت پایه: 3,590,000 تومان
تخفیف:326,000 تومان
قیمت فروش :3,264,000 تومان
دریل پیچ گوشتی شارژی چکشی آاگ مدل BSB 12 G3 LI
قیمت پایه: 3,480,000 تومان
%5
قیمت پایه: 3,480,000 تومان
تخفیف:201,000 تومان
قیمت فروش :3,279,000 تومان
دریل پیچ گوشتی شارژی آاگ مدل SB 12 G3 LI لیتیوم 12 ولت
قیمت پایه: 3,190,000 تومان
%9
قیمت پایه: 3,190,000 تومان
تخفیف:313,000 تومان
قیمت فروش :2,877,000 تومان
دریل چکشی آاگ مدل SB2 700دریل چکشی آاگ مدل SB2 700
قیمت پایه: 4,550,000 تومان
%7
قیمت پایه: 4,550,000 تومان
تخفیف:361,000 تومان
قیمت فروش :4,189,000 تومان
چکش تخریب آاگ مدل PM 10 Eچکش تخریب آاگ مدل PM 10 E
قیمت پایه: 26,900,000 تومان
%8
قیمت پایه: 26,900,000 تومان
تخفیف:2,335,000 تومان
قیمت فروش :24,565,000 تومان
چکش تخریب آاگ مدل MH 7 Eچکش تخریب آاگ مدل MH 7 E
قیمت پایه: 22,750,000 تومان
%8
قیمت پایه: 22,750,000 تومان
تخفیف:1,994,000 تومان
قیمت فروش :20,756,000 تومان
چکش تخریب آاگ مدل MH 5 Gچکش تخریب آاگ مدل MH 5 G
قیمت پایه: 11,500,000 تومان
%10
قیمت پایه: 11,500,000 تومان
تخفیف:1,218,000 تومان
قیمت فروش :10,282,000 تومان
بتن کن آاگ مدل PN 11 Eبتن کن آاگ مدل PN 11 E
قیمت پایه: 28,900,000 تومان
%8
قیمت پایه: 28,900,000 تومان
تخفیف:2,430,000 تومان
قیمت فروش :26,470,000 تومان
دریل بتن کن آاگ مدل KH 7E
قیمت پایه: 23,600,000 تومان
%8
قیمت پایه: 23,600,000 تومان
تخفیف:1,891,000 تومان
قیمت فروش :21,709,000 تومان
دریل بتن کن آاگ مدل KH 5 Gدریل بتن کن آاگ مدل KH 5 G
قیمت پایه: 12,450,000 تومان
%9
قیمت پایه: 12,450,000 تومان
تخفیف:1,216,000 تومان
قیمت فروش :11,234,000 تومان
دریل بتن کن آاگ مدل KH26Eدریل بتن کن آاگ مدل KH26E
قیمت پایه: 4,680,000 تومان
%8
قیمت پایه: 4,680,000 تومان
تخفیف:395,000 تومان
قیمت فروش :4,285,000 تومان
دریل بتن آاگ مدل KH22IEدریل بتن آاگ مدل KH24IE
قیمت پایه: 4,265,000 تومان
%6
قیمت پایه: 4,265,000 تومان
تخفیف:286,000 تومان
قیمت فروش :3,979,000 تومان
دریل چکشی آاگ مدل SBE 500 R
قیمت پایه: 1,420,000 تومان
%10
قیمت پایه: 1,420,000 تومان
تخفیف:150,000 تومان
قیمت فروش :1,270,000 تومان
آاگ - AEG
آاگ - AEG ...
ادامه مطلب بستن