فیلتر محصولات
بستن فیلتر

وینچ و جرثقیل

وینچ و جرثقیل

جرثقیل برقی رونیکس 1 تن مدل RH-4132
قیمت پایه: 7,100,000 تومان
%13
قیمت پایه: 7,100,000 تومان
تخفیف:943,000 تومان
قیمت فروش :6,157,000 تومان
جرثقیل برقی رونیکس 1 تن مدل RH-4132
قیمت پایه: 5,100,000 تومان
%5
قیمت پایه: 5,100,000 تومان
تخفیف:302,000 تومان
قیمت فروش :4,798,000 تومان
جرثقیل برقی رونیکس 1 تن مدل RH-4132
قیمت پایه: 3,700,000 تومان
%5
قیمت پایه: 3,700,000 تومان
تخفیف:202,000 تومان
قیمت فروش :3,498,000 تومان
جرثقیل برقی رونیکس 600 کیلویی مدل RH-4134
قیمت پایه: 4,400,000 تومان
%13
قیمت پایه: 4,400,000 تومان
تخفیف:612,800 تومان
قیمت فروش :3,787,200 تومان
جرثقیل برقی رونیکس 250 کیلویی مدل RH-4130
قیمت پایه: 2,850,000 تومان
%16
قیمت پایه: 2,850,000 تومان
تخفیف:471,000 تومان
قیمت فروش :2,379,000 تومان
جرثقیل برقی رونیکس 500 کیلویی مدل RH-4133
قیمت پایه: 4,100,000 تومان
%16
قیمت پایه: 4,100,000 تومان
تخفیف:671,000 تومان
قیمت فروش :3,429,000 تومان
جرثقیل برقی رونیکس 300 کیلویی مدل 4131-RH
قیمت پایه: 3,200,000 تومان
%17
قیمت پایه: 3,200,000 تومان
تخفیف:561,000 تومان
قیمت فروش :2,639,000 تومان
جرثقیل سقفی محک 1200 کیلو 18 متری مدل PA 1200 A/18
قیمت پایه: 5,990,000 تومان
%11
قیمت پایه: 5,990,000 تومان
تخفیف:708,000 تومان
قیمت فروش :5,282,000 تومان
جرثقیل سقفی محک 1 تن 18 متری مدل PA 1000 A/18
قیمت پایه: 5,570,000 تومان
%12
قیمت پایه: 5,570,000 تومان
تخفیف:670,000 تومان
قیمت فروش :4,900,000 تومان
جرثقیل سقفی محک 800 کیلو 22 متری مدل PA 800 A/22
قیمت پایه: 4,150,000 تومان
%13
قیمت پایه: 4,150,000 تومان
تخفیف:541,000 تومان
قیمت فروش :3,609,000 تومان
جرثقیل سقفی محک 600 کیلو 22 متری مدل PA 600 A/22
قیمت پایه: 3,750,000 تومان
%12
قیمت پایه: 3,750,000 تومان
تخفیف:475,000 تومان
قیمت فروش :3,275,000 تومان
جرثقیل سقفی محک 400 کیلو 22 متری مدل PA 400 A/22
قیمت پایه: 3,390,000 تومان
%12
قیمت پایه: 3,390,000 تومان
تخفیف:438,000 تومان
قیمت فروش :2,952,000 تومان
جرثقیل سقفی محک 1 تن 12 متری مدل PA 1000 A/12
قیمت پایه: 5,440,000 تومان
%11
قیمت پایه: 5,440,000 تومان
تخفیف:652,000 تومان
قیمت فروش :4,788,000 تومان
جرثقیل سقفی محک 600 کیلو 12 متری مدل PA 600 A/12
قیمت پایه: 3,598,000 تومان
%12
قیمت پایه: 3,598,000 تومان
تخفیف:439,000 تومان
قیمت فروش :3,159,000 تومان
جرثقیل برقی محک 400 کیلو 12 متری مدل PA 400 A/12
قیمت پایه: 3,250,000 تومان
%12
قیمت پایه: 3,250,000 تومان
تخفیف:415,000 تومان
قیمت فروش :2,835,000 تومان
جرثقیل برقی محک 250 کیلویی 12 متری مدل PA 250 A/12
قیمت پایه: 2,390,000 تومان
%13
قیمت پایه: 2,390,000 تومان
تخفیف:311,000 تومان
قیمت فروش :2,079,000 تومان
جرثقیل برقی محک 500 کیلوگرم مدل KX-500C
قیمت پایه: 6,500,000 تومان
%12
قیمت پایه: 6,500,000 تومان
تخفیف:830,000 تومان
قیمت فروش :5,670,000 تومان
جرثقیل سقفی محک 250 کیلو 22 متری مدل PA 250 A/22
قیمت پایه: 2,520,000 تومان
%13
قیمت پایه: 2,520,000 تومان
تخفیف:333,000 تومان
قیمت فروش :2,187,000 تومان
جرثقیل سقفی محک 1200 کیلو 12 متری مدل PA1200A/12
قیمت پایه: 5,900,000 تومان
%13
قیمت پایه: 5,900,000 تومان
تخفیف:770,000 تومان
قیمت فروش :5,130,000 تومان
جرثقیل دستی نک 10 تن مدل N-10-6
قیمت پایه: 11,000,000 تومان
%2
قیمت پایه: 11,000,000 تومان
تخفیف:226,000 تومان
قیمت فروش :10,774,000 تومان
جرثقیل دستی نک 10 تن مدل N-10-3
قیمت پایه: 5,800,000 تومان
%2
قیمت پایه: 5,800,000 تومان
تخفیف:126,000 تومان
قیمت فروش :5,674,000 تومان
جرثقیل سقفی محک 800 کیلو 12 متری مدل PA 800 A/12
جرثقیل برقی محک یک تن مدل KX-1000C
جرثقیل زنجیری رونیکس 5 تن مدل RH-4106
وینچ و جرثقیل
وینچ و جرثقیل ...
ادامه مطلب بستن