فیلتر محصولات
بستن فیلتر

اسکراپر

اسکراپر

اسکراپر اتوماتیک پویا صنعت مدل PSS1-160
قیمت پایه: 2,300,000 تومان
%4
قیمت پایه: 2,300,000 تومان
تخفیف:100,000 تومان
قیمت فروش :2,200,000 تومان
اسکراپر دستی پویا صنعت مدل PSS3-000
قیمت پایه: 210,000 تومان
%23
قیمت پایه: 210,000 تومان
تخفیف:50,000 تومان
قیمت فروش :160,000 تومان
اسکراپر چرخشی پویا صنعت مدل PSS2-160اسکراپر چرخشی پویا صنعت مدل PSS2-160
قیمت پایه: 410,000 تومان
%12
قیمت پایه: 410,000 تومان
تخفیف:51,000 تومان
قیمت فروش :359,000 تومان
اسکراپر اتوماتیک پویا صنعت مدل PSS1-250
قیمت پایه: 2,850,000 تومان
%5
قیمت پایه: 2,850,000 تومان
تخفیف:150,000 تومان
قیمت فروش :2,700,000 تومان
اسکراپر
اسکراپر ...
ادامه مطلب بستن