فیلتر محصولات
بستن فیلتر

دستگاه جوش پلی اتیلن

دستگاه جوش پلی اتیلن

دستگاه جوش الکتروفیوژن پویا صنعت مدل PSWM-4000دستگاه جوش الکتروفیوژن پویا صنعت مدل PSWM-4000
قیمت پایه: 55,000,000 تومان
%18
قیمت پایه: 55,000,000 تومان
تخفیف:10,000,000 تومان
قیمت فروش :45,000,000 تومان
دستگاه جوش الکتروفیوژن پویا صنعت مدل PSWM-400دستگاه جوش الکتروفیوژن پویا صنعت مدل PSWM-400
قیمت پایه: 37,000,000 تومان
%18
قیمت پایه: 37,000,000 تومان
تخفیف:7,000,000 تومان
قیمت فروش :30,000,000 تومان
دستگاه جوش الکتروفیوژن پویا صنعت مدل PSWM-250دستگاه جوش الکتروفیوژن پویا صنعت مدل PSWM-250
قیمت پایه: 35,000,000 تومان
%20
قیمت پایه: 35,000,000 تومان
تخفیف:7,000,000 تومان
قیمت فروش :28,000,000 تومان
دستگاه جوش پلی اتیلن دستی پویا صنعت رایزر زن مدل PSWM-110دستگاه جوش پلی اتیلن دستی پویا صنعت رایزر زن مدل PSWM-110
قیمت پایه: 18,500,000 تومان
%18
قیمت پایه: 18,500,000 تومان
تخفیف:3,500,000 تومان
قیمت فروش :15,000,000 تومان
دستگاه جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک پویا صنعت مدل PSSH-400دستگاه جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک پویا صنعت مدل PSSH-400
قیمت پایه: 43,000,000 تومان
%18
قیمت پایه: 43,000,000 تومان
تخفیف:8,000,000 تومان
قیمت فروش :35,000,000 تومان
دستگاه جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک پویا صنعت مدل PSSH-315دستگاه جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک پویا صنعت مدل PSSH-315
قیمت پایه: 33,000,000 تومان
%18
قیمت پایه: 33,000,000 تومان
تخفیف:6,000,000 تومان
قیمت فروش :27,000,000 تومان
دستگاه جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک پویا صنعت مدل PSSH-250دستگاه جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک پویا صنعت مدل PSSH-250
قیمت پایه: 28,000,000 تومان
%17
قیمت پایه: 28,000,000 تومان
تخفیف:5,000,000 تومان
قیمت فروش :23,000,000 تومان
دستگاه جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک پویا صنعت مدل PSSH-160دستگاه جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک پویا صنعت مدل PSSH-160
قیمت پایه: 21,000,000 تومان
%19
قیمت پایه: 21,000,000 تومان
تخفیف:4,000,000 تومان
قیمت فروش :17,000,000 تومان
دستگاه جوش پلی اتیلن دستی پویا صنعت دو فک مدل PSM-160دستگاه جوش پلی اتیلن دستی پویا صنعت دو فک مدل PSM-160
قیمت پایه: 12,000,000 تومان
%16
قیمت پایه: 12,000,000 تومان
تخفیف:2,000,000 تومان
قیمت فروش :10,000,000 تومان
تجهیزات همراه
aaa
دستگاه جوش پلی اتیلن دستی پویا صنعت 110-32 دو فک مدل PSM-110دستگاه جوش پلی اتیلن دستی پویا صنعت 110-32 دو فک مدل PSM-110
قیمت پایه: 9,800,000 تومان
%18
قیمت پایه: 9,800,000 تومان
تخفیف:1,800,000 تومان
قیمت فروش :8,000,000 تومان
دستگاه جوش پلی اتیلن هیدرولیک پویا صنعت 800-400 مدل PSH-800دستگاه جوش پلی اتیلن هیدرولیک پویا صنعت 800-400 مدل PSH-800
قیمت پایه: 220,000,000 تومان
%18
قیمت پایه: 220,000,000 تومان
تخفیف:40,000,000 تومان
قیمت فروش :180,000,000 تومان
دستگاه جوش پلی اتیلن هیدرولیک پویا صنعت 630-315 مدل PSH-630دستگاه جوش پلی اتیلن هیدرولیک پویا صنعت 630-315 مدل PSH-630
قیمت فروش :60,000,000 تومان
تجهیزات همراه
aaa
دستگاه جوش پلی اتیلن هیدرولیک پویا صنعت 400-160 مدل PSH-400دستگاه جوش پلی اتیلن هیدرولیک پویا صنعت 400-160 مدل PSH-400
قیمت پایه: 48,000,000 تومان
%16
قیمت پایه: 48,000,000 تومان
تخفیف:8,000,000 تومان
قیمت فروش :40,000,000 تومان
دستگاه جوش پلی اتیلن هیدرولیک پویا صنعت 90 -315 مدل PSH-315دستگاه جوش پلی اتیلن هیدرولیک پویا صنعت 90 -315 مدل PSH-315
قیمت پایه: 38,000,000 تومان
%18
قیمت پایه: 38,000,000 تومان
تخفیف:7,000,000 تومان
قیمت فروش :31,000,000 تومان
دارای دفترچه راهنمای جوشکاری و لباس کاردستگاه جوش پلی اتیلن هیدرولیک پویا صنعت 63 -250 مدل PSH-250
قیمت پایه: 32,000,000 تومان
%15
قیمت پایه: 32,000,000 تومان
تخفیف:5,000,000 تومان
قیمت فروش :27,000,000 تومان
دستگاه جوش پلی اتیلن هیدرولیک پویا صنعت 50 -160 مدل PS-001دستگاه جوش پلی اتیلن هیدرولیک پویا صنعت 50 -160 مدل PS-001
قیمت پایه: 25,000,000 تومان
%16
قیمت پایه: 25,000,000 تومان
تخفیف:4,000,000 تومان
قیمت فروش :21,000,000 تومان
دستگاه جوش پلی اتیلن دستی پویا صنعت چهار فک مدل PSMG4-160دستگاه جوش پلی اتیلن دستی پویا صنعت چهار فک مدل PSMG4-160
قیمت پایه: 16,000,000 تومان
%18
قیمت پایه: 16,000,000 تومان
تخفیف:3,000,000 تومان
قیمت فروش :13,000,000 تومان
تجهیزات همراه
aaa
دستگاه جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک رستگار صنعت HM 250دستگاه جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک رستگار صنعت HM 250
دستگاه جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک رستگار صنعت HM 160دستگاه جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک رستگار صنعت HM 160
دستگاه جوش پلی اتیلن
دستگاه جوش پلی اتیلن ...
ادامه مطلب بستن