فیلتر محصولات
بستن فیلتر

اتو لوله پلی اتیلن

اتو لوله پلی اتیلن

صفحه داغ پلی اتیلن شمس 500 ( اتو پلی اتیلن ) مدل 1045
صفحه داغ پلی اتیلن شمس 400 میلی متر ( اتو پلی اتیلن ) مدل 1044
صفحه داغ پلی اتیلن شمس 315 میلی متر ( اتو پلی اتیلن ) مدل 1043
اتو لوله پلی اتیلن پویا صنعت طرح رتنبرگ
سایز صفحه داغ
PSPW-315 اتو لوله پلی اتیلن گازی پویا صنعت مدلPSPW-315 اتو لوله پلی اتیلن گازی پویا صنعت مدل
سایز صفحه داغ
اتو لوله پلی اتیلن پویا صنعت مدل فیوژناتو لوله پلی اتیلن پویا صنعت مدل فیوژن P-F-11
سایز صفحه داغ
اتو لوله پلی اتیلن شمس 250 میلی متری مدل 1042
دستگاه جوش لوله پلی اتیلن شمس مدل 1041اتو  لوله پلی اتیلن شمس 200 میلی متری مدل 1041
دستگاه جوش لوله پلی اتیلن شمس مدل 1040اتو لوله پلی اتیلن شمس 160 میلی متری مدل 1040-1
 اتو لوله پلی اتیلن رستگار صنعت مدل RS-160اتو لوله  پروپیلن رستگار صنعت مدل RS-160
اتو لوله رستگار صنعت مدل RS-200اتو لوله پروپیلن رستگار صنعت مدل RS-200
اتو لوله پلی اتیلن
اتو لوله پلی اتیلن ...
ادامه مطلب بستن