فیلتر محصولات
بستن فیلتر

گیره-صافکاری

گیره صافکاری

گیره صافکاری هزبرن مینی فک 90 درجه مدل 63009
قیمت پایه: 850,000 تومان
%7
قیمت پایه: 850,000 تومان
تخفیف:65,000 تومان
قیمت فروش :785,000 تومان
گیره صافکاری هزبرن دو فک مدل 63012
قیمت پایه: 2,450,000 تومان
%4
قیمت پایه: 2,450,000 تومان
تخفیف:100,000 تومان
قیمت فروش :2,350,000 تومان
گیره صافکاری هزبرن فک کلاغی مدل 63011
قیمت پایه: 850,000 تومان
%5
قیمت پایه: 850,000 تومان
تخفیف:50,000 تومان
قیمت فروش :800,000 تومان
گیره کشش رودری و شاسی هزبرن مدل 63013
قیمت پایه: 450,000 تومان
%7
قیمت پایه: 450,000 تومان
تخفیف:35,000 تومان
قیمت فروش :415,000 تومان
گیره صافکاری هزبرن فریم درب جفتی مدل 63015
قیمت پایه: 3,700,000 تومان
%2
قیمت پایه: 3,700,000 تومان
تخفیف:100,000 تومان
قیمت فروش :3,600,000 تومان
گیره صافکاری هزبرن مینی مدل 63010
قیمت پایه: 570,000 تومان
%8
قیمت پایه: 570,000 تومان
تخفیف:50,000 تومان
قیمت فروش :520,000 تومان
گیره صافکاری هزبرن 5 تن مدل 63007
قیمت پایه: 1,350,000 تومان
%9
قیمت پایه: 1,350,000 تومان
تخفیف:130,000 تومان
قیمت فروش :1,220,000 تومان
گیره صافکاری هزبرن ساده 5 تن مدل 63001
قیمت پایه: 620,000 تومان
%6
قیمت پایه: 620,000 تومان
تخفیف:38,000 تومان
قیمت فروش :582,000 تومان
گیره صافکاری  هزبرن 5 تن مدل 63005
قیمت پایه: 810,000 تومان
%1
قیمت پایه: 810,000 تومان
تخفیف:15,000 تومان
قیمت فروش :795,000 تومان
گیره صافکاری هزبرن 3 تن مدل 63003
قیمت پایه: 750,000 تومان
%8
قیمت پایه: 750,000 تومان
تخفیف:60,000 تومان
قیمت فروش :690,000 تومان
گیره صافکاری هزبرن 5 تن مستقیم و 3 تن عمودی مدل 63008
قیمت پایه: 1,450,000 تومان
%4
قیمت پایه: 1,450,000 تومان
تخفیف:70,000 تومان
قیمت فروش :1,380,000 تومان
گیره صافکاری هزبرن 5 تن مستقیم و 3 تن عمودی مدل 63002
قیمت پایه: 690,000 تومان
%7
قیمت پایه: 690,000 تومان
تخفیف:50,000 تومان
قیمت فروش :640,000 تومان
گیره صافکاری هزبرن 1 تن مدل 63006
گیره صافکاری هزبرن فریم درب تکی مدل 63014
گیره صافکاری هزبرن 3 تن مدل 63004
گیره صافکاری
گیره صافکاری ...
ادامه مطلب بستن