فیلتر محصولات
بستن فیلتر

گونیا صنعتی : خرید و قیمت گونیا مویی و گونیا فلزی دقیق | ابزارمارکت

گونیا مویی و صنعتی

گونیا مویی 130 در 200 گرید 00 اینسایزگونیا مویی 130 در 200 گرید 00 اینسایز مدل 4790-0200
قیمت پایه: 4,882,000 تومان
%8
قیمت پایه: 4,882,000 تومان
تخفیف:403,000 تومان
قیمت فروش :4,479,000 تومان
گونیا مویی 100 در 150 گرید 00 اینسایزگونیا مویی 100 در 150 گرید 00 اینسایز مدل 4790-0150
قیمت پایه: 3,831,000 تومان
%8
قیمت پایه: 3,831,000 تومان
تخفیف:316,000 تومان
قیمت فروش :3,515,000 تومان
گونیا مویی 70 در 100 گرید 00 اینسایز مدل 4790-0100گونیا مویی 70 در 100 گرید 00 اینسایز مدل 4790-0100
قیمت پایه: 1,989,000 تومان
%8
قیمت پایه: 1,989,000 تومان
تخفیف:164,000 تومان
قیمت فروش :1,825,000 تومان
گونیا مویی 50 در 75 گرید 00 اینسایزگونیا مویی 50 در 75 گرید 00 اینسایز مدل 4790-075
قیمت پایه: 1,760,000 تومان
%5
قیمت پایه: 1,760,000 تومان
تخفیف:88,000 تومان
قیمت فروش :1,672,000 تومان
گونیا صنعتی 100 در 150 گرید 2 Accud ( آکاد ) مدل 02-006-845گونیا صنعتی 100 در 150 گرید 2 Accud ( آکاد ) مدل 02-006-845
قیمت پایه: 995,000 تومان
%8
قیمت پایه: 995,000 تومان
تخفیف:88,000 تومان
قیمت فروش :907,000 تومان
گونیا مویی 100 در 150 گرید 00 Accud ( آکاد ) مدل  00-006-832گونیا مویی 100 در 150 گرید 00 Accud ( آکاد ) مدل  00-006-832
قیمت پایه: 2,729,000 تومان
%6
قیمت پایه: 2,729,000 تومان
تخفیف:166,000 تومان
قیمت فروش :2,563,000 تومان
گونیا مویی 70 در 100 گرید 00 Accud ( آکاد ) مدل 00-004-832گونیا مویی 70 در 100 گرید 00 Accud ( آکاد ) مدل 00-004-832
قیمت پایه: 1,690,000 تومان
%9
قیمت پایه: 1,690,000 تومان
تخفیف:155,000 تومان
قیمت فروش :1,535,000 تومان
گونیا صنعتی 130 در 200 گرید 2   Accud ( آکاد ) مدل 02-008-845گونیا صنعتی 130 در 200 گرید 2   Accud ( آکاد ) مدل 02-008-845
قیمت پایه: 1,189,000 تومان
%10
قیمت پایه: 1,189,000 تومان
تخفیف:127,000 تومان
قیمت فروش :1,062,000 تومان
گونیا صنعتی لبه دار اینسایز 45 درجه مدل 1120-4745
گونیا صنعتی لبه دار اینسایز 45 درجه مدل 4745-1200
گونیا اینسایز 45 درجه مدل 4745-1150
گونیا صنعتی INSIZE 500 x 300 ( اینسایز ) مدل 500-4707
گونیا صنعتی 200 insize 300 x  ( اینسایز ) مدل 300-4707
گونیا مویی 200 در 300 گرید 00 اینسایزگونیا مویی 200 در 300 گرید 00 اینسایز مدل 4790-0300
گونیا مویی 40 در 50 گرید 00 اینسایز مدل 4790-050گونیا مویی 40 در 50 گرید 00 اینسایز مدل 4790-050
گونیا مویی و گونیا صنعتی و گونیا فلزی
گونیا مویی و صنعتی ...
ادامه مطلب بستن