فیلتر محصولات
بستن فیلتر

گونیا صنعتی : خرید و قیمت گونیا مویی و گونیا فلزی دقیق | ابزارمارکت

گونیا مویی و صنعتی

گونیا صنعتی 100 در 150 گرید 2 Accud ( آکاد ) مدل 02-006-845گونیا صنعتی 100 در 150 گرید 2 Accud ( آکاد ) مدل 02-006-845
قیمت پایه: 1,200,000 تومان
%19
قیمت پایه: 1,200,000 تومان
تخفیف:230,000 تومان
قیمت فروش :970,000 تومان
گونیا مویی 100 در 150 گرید 00 Accud ( آکاد ) مدل  00-006-832گونیا مویی 100 در 150 گرید 00 Accud ( آکاد ) مدل  00-006-832
قیمت پایه: 3,100,000 تومان
%6
قیمت پایه: 3,100,000 تومان
تخفیف:200,000 تومان
قیمت فروش :2,900,000 تومان
گونیا مویی 70 در 100 گرید 00 Accud ( آکاد ) مدل 00-004-832گونیا مویی 70 در 100 گرید 00 Accud ( آکاد ) مدل 00-004-832
قیمت پایه: 1,790,000 تومان
%6
قیمت پایه: 1,790,000 تومان
تخفیف:110,000 تومان
قیمت فروش :1,680,000 تومان
گونیا صنعتی 130 در 200 گرید 2   Accud ( آکاد ) مدل 02-008-845گونیا صنعتی 130 در 200 گرید 2   Accud ( آکاد ) مدل 02-008-845
قیمت پایه: 1,580,000 تومان
%12
قیمت پایه: 1,580,000 تومان
تخفیف:190,000 تومان
قیمت فروش :1,390,000 تومان
گونیا مویی 130 در 200 گرید 00 اینسایزگونیا مویی 130 در 200 گرید 00 اینسایز مدل 4790-0200
قیمت پایه: 4,600,000 تومان
%8
قیمت پایه: 4,600,000 تومان
تخفیف:382,100 تومان
قیمت فروش :4,217,900 تومان
گونیا مویی 100 در 150 گرید 00 اینسایزگونیا مویی 100 در 150 گرید 00 اینسایز مدل 4790-0150
قیمت پایه: 3,760,000 تومان
%12
قیمت پایه: 3,760,000 تومان
تخفیف:470,200 تومان
قیمت فروش :3,289,800 تومان
گونیا اینسایز 45 درجه مدل 4745-1150
قیمت پایه: 1,760,000 تومان
%17
قیمت پایه: 1,760,000 تومان
تخفیف:313,500 تومان
قیمت فروش :1,446,500 تومان
گونیا صنعتی INSIZE 500 x 300 ( اینسایز ) مدل 500-4707
قیمت پایه: 5,760,000 تومان
%8
قیمت پایه: 5,760,000 تومان
تخفیف:517,700 تومان
قیمت فروش :5,242,300 تومان
گونیا صنعتی 200 insize 300 x  ( اینسایز ) مدل 300-4707
قیمت پایه: 2,380,000 تومان
%9
قیمت پایه: 2,380,000 تومان
تخفیف:235,400 تومان
قیمت فروش :2,144,600 تومان
گونیا مویی 70 در 100 گرید 00 اینسایز مدل 4790-0100گونیا مویی 70 در 100 گرید 00 اینسایز مدل 4790-0100
قیمت پایه: 1,990,000 تومان
%15
قیمت پایه: 1,990,000 تومان
تخفیف:303,300 تومان
قیمت فروش :1,686,700 تومان
گونیا صنعتی لبه دار اینسایز 45 درجه مدل 1120-4745
گونیا صنعتی لبه دار اینسایز 45 درجه مدل 4745-1200
گونیا مویی 200 در 300 گرید 00 اینسایزگونیا مویی 200 در 300 گرید 00 اینسایز مدل 4790-0300
گونیا مویی 50 در 75 گرید 00 اینسایزگونیا مویی 50 در 75 گرید 00 اینسایز مدل 4790-075
گونیا مویی 40 در 50 گرید 00 اینسایز مدل 4790-050گونیا مویی 40 در 50 گرید 00 اینسایز مدل 4790-050
گونیا مویی و گونیا صنعتی و گونیا فلزی
گونیا مویی و صنعتی ...
ادامه مطلب بستن