فیلتر محصولات
بستن فیلتر

گونیا صنعتی : خرید و قیمت گونیا مویی و گونیا فلزی دقیق | ابزارمارکت

گونیا مویی و صنعتی

گونیا صنعتی 100 در 150 گرید 2 Accud ( آکاد ) مدل 02-006-845گونیا صنعتی 100 در 150 گرید 2 Accud ( آکاد ) مدل 02-006-845
قیمت پایه: 515,000 تومان
%12
قیمت پایه: 515,000 تومان
تخفیف:65,000 تومان
قیمت فروش :450,000 تومان
گونیا مویی 100 در 150 گرید 00 Accud ( آکاد ) مدل  00-006-832گونیا مویی 100 در 150 گرید 00 Accud ( آکاد ) مدل  00-006-832
قیمت پایه: 1,690,000 تومان
%18
قیمت پایه: 1,690,000 تومان
تخفیف:320,000 تومان
قیمت فروش :1,370,000 تومان
گونیا مویی 70 در 100 گرید 00 Accud ( آکاد ) مدل 00-004-832گونیا مویی 70 در 100 گرید 00 Accud ( آکاد ) مدل 00-004-832
قیمت پایه: 1,080,000 تومان
%26
قیمت پایه: 1,080,000 تومان
تخفیف:285,000 تومان
قیمت فروش :795,000 تومان
گونیا صنعتی 130 در 200 گرید 2   Accud ( آکاد ) مدل 02-008-845گونیا صنعتی 130 در 200 گرید 2   Accud ( آکاد ) مدل 02-008-845
قیمت پایه: 520,000 تومان
%10
قیمت پایه: 520,000 تومان
تخفیف:55,000 تومان
قیمت فروش :465,000 تومان
گونیا مویی 70 در 100 گرید 00 اینسایز مدل 4790-0100گونیا مویی 70 در 100 گرید 00 اینسایز مدل 4790-0100
قیمت پایه: 1,010,000 تومان
%7
قیمت پایه: 1,010,000 تومان
تخفیف:77,000 تومان
قیمت فروش :933,000 تومان
گونیا مویی 50 در 75 گرید 00 اینسایزگونیا مویی 50 در 75 گرید 00 اینسایز مدل 4790-075
قیمت پایه: 1,050,000 تومان
%10
قیمت پایه: 1,050,000 تومان
تخفیف:114,000 تومان
قیمت فروش :936,000 تومان
گونیا صنعتی INSIZE 500 x 300 ( اینسایز ) مدل 500-4707
نا موجود
نا موجود
گونیا صنعتی 200 insize 300 x  ( اینسایز ) مدل 300-4707
نا موجود
نا موجود
گونیا مویی 200 در 300 گرید 00 اینسایزگونیا مویی 200 در 300 گرید 00 اینسایز مدل 4790-0300
نا موجود
نا موجود
گونیا مویی 130 در 200 گرید 00 اینسایزگونیا مویی 130 در 200 گرید 00 اینسایز مدل 4790-0200
نا موجود
نا موجود
گونیا مویی 100 در 150 گرید 00 اینسایزگونیا مویی 100 در 150 گرید 00 اینسایز مدل 4790-0150
نا موجود
نا موجود
گونیا مویی 40 در 50 گرید 00 اینسایز مدل 4790-050گونیا مویی 40 در 50 گرید 00 اینسایز مدل 4790-050
نا موجود
نا موجود
گونیا مویی و گونیا صنعتی و گونیا فلزی
گونیا مویی و صنعتی ...
ادامه مطلب بستن