فیلتر محصولات
بستن فیلتر

گونیا صنعتی : خرید و قیمت گونیا مویی و گونیا فلزی دقیق | ابزارمارکت

گونیا مویی و صنعتی

گونیا صنعتی INSIZE 500 x 300 ( اینسایز ) مدل 500-4707
قیمت پایه: 2,100,000 تومان
%1
قیمت پایه: 2,100,000 تومان
تخفیف:40,000 تومان
قیمت فروش :2,060,000 تومان
گونیا صنعتی 200 insize 300 x  ( اینسایز ) مدل 300-4707
قیمت پایه: 999,000 تومان
%14
قیمت پایه: 999,000 تومان
تخفیف:149,000 تومان
قیمت فروش :850,000 تومان
گونیا صنعتی 100 در 150 گرید 2 Accud ( آکاد ) مدل 02-006-845گونیا صنعتی 100 در 150 گرید 2 Accud ( آکاد ) مدل 02-006-845
قیمت پایه: 395,000 تومان
%9
قیمت پایه: 395,000 تومان
تخفیف:38,000 تومان
قیمت فروش :357,000 تومان
گونیا مویی 100 در 150 گرید 00 Accud ( آکاد ) مدل  00-006-832گونیا مویی 100 در 150 گرید 00 Accud ( آکاد ) مدل  00-006-832
قیمت پایه: 1,000,000 تومان
%3
قیمت پایه: 1,000,000 تومان
تخفیف:32,000 تومان
قیمت فروش :968,000 تومان
گونیا مویی 70 در 100 گرید 00 Accud ( آکاد ) مدل 00-004-832گونیا مویی 70 در 100 گرید 00 Accud ( آکاد ) مدل 00-004-832
قیمت پایه: 575,000 تومان
%4
قیمت پایه: 575,000 تومان
تخفیف:27,000 تومان
قیمت فروش :548,000 تومان
گونیا صنعتی 130 در 200 گرید 2   Accud ( آکاد ) مدل 02-008-845گونیا صنعتی 130 در 200 گرید 2   Accud ( آکاد ) مدل 02-008-845
قیمت پایه: 435,000 تومان
%6
قیمت پایه: 435,000 تومان
تخفیف:27,000 تومان
قیمت فروش :408,000 تومان
گونیا مویی 130 در 200 گرید 00 اینسایزگونیا مویی 130 در 200 گرید 00 اینسایز مدل 4790-0200
قیمت پایه: 1,738,000 تومان
%4
قیمت پایه: 1,738,000 تومان
تخفیف:80,000 تومان
قیمت فروش :1,658,000 تومان
گونیا مویی 70 در 100 گرید 00 اینسایز مدل 4790-0100گونیا مویی 70 در 100 گرید 00 اینسایز مدل 4790-0100
قیمت پایه: 710,000 تومان
%4
قیمت پایه: 710,000 تومان
تخفیف:34,000 تومان
قیمت فروش :676,000 تومان
گونیا مویی 200 در 300 گرید 00 اینسایزگونیا مویی 200 در 300 گرید 00 اینسایز مدل 4790-0300
گونیا مویی 100 در 150 گرید 00 اینسایزگونیا مویی 100 در 150 گرید 00 اینسایز مدل 4790-0150
گونیا مویی 50 در 75 گرید 00 اینسایزگونیا مویی 50 در 75 گرید 00 اینسایز مدل 4790-075
گونیا مویی 40 در 50 گرید 00 اینسایز مدل 4790-050گونیا مویی 40 در 50 گرید 00 اینسایز مدل 4790-050
گونیا مویی و گونیا صنعتی و گونیا فلزی
گونیا مویی و صنعتی ...
ادامه مطلب بستن