فیلتر محصولات
بستن فیلتر

میکروسکوپ

میکروسکوپ
میکروسکوپ ...
ادامه مطلب بستن

میکروسکوپ

میکروسکوپ دیجیتال Insize ( اینسایز ) مدل ISM-PM200SBمیکروسکوپ دیجیتال Insize ( اینسایز ) مدل ISM-PM200SB
قیمت فروش :3,870,000 تومان
میکروسکوپ تک چشمی 100 برابر Insize ( اینسایز ) مدل ISM-PM-100
قیمت فروش :2,367,000 تومان
میکروسکوپ تک چشمی 100 برابر Accud ( آکاد ) مدل PM100
قیمت پایه: 2,285,000 تومان
تخفیف:35,000 تومان
قیمت فروش :2,250,000 تومان