فیلتر محصولات
بستن فیلتر

عمق سنج

عمق سنج

عمق سنج دیجیتال Insize ( اینسایز ) مدل 25-1145
قیمت پایه: 4,840,000 تومان
%3
قیمت پایه: 4,840,000 تومان
تخفیف:178,000 تومان
قیمت فروش :4,662,000 تومان
عمق سنج دیجیتال Accud ( آکاد ) مدل 179-006-21
قیمت پایه: 2,690,000 تومان
%8
قیمت پایه: 2,690,000 تومان
تخفیف:240,000 تومان
قیمت فروش :2,450,000 تومان
عمق سنج دیجیتال Accud ( آکاد ) مدل 176-001-11
قیمت پایه: 2,698,000 تومان
%9
قیمت پایه: 2,698,000 تومان
تخفیف:248,000 تومان
قیمت فروش :2,450,000 تومان
کولیس عمق سنج Accud ( آکاد ) مدل 176-030-12
قیمت پایه: 875,000 تومان
%15
قیمت پایه: 875,000 تومان
تخفیف:136,000 تومان
قیمت فروش :739,000 تومان
عمق سنج Accud ( آکاد ) مدل 11-006-177عمق سنج ورنیه Accud ( آکاد ) مدل 11-006-177
قیمت پایه: 1,320,000 تومان
%12
قیمت پایه: 1,320,000 تومان
تخفیف:170,000 تومان
قیمت فروش :1,150,000 تومان
عمق سنج دیجیتال Accud ( آکاد ) مدل 11-006-171عمق سنج دیجیتال Accud ( آکاد ) مدل 11-006-171
قیمت پایه: 2,489,000 تومان
%9
قیمت پایه: 2,489,000 تومان
تخفیف:234,000 تومان
قیمت فروش :2,255,000 تومان
عمق سنج دیجیتال Guanglu ( گوآنگلو ) مدل 121-105عمق سنج دیجیتال Guanglu ( گوآنگلو ) مدل 121-105
قیمت پایه: 3,260,000 تومان
%7
قیمت پایه: 3,260,000 تومان
تخفیف:260,000 تومان
قیمت فروش :3,000,000 تومان
عمق سنج دیجیتال Guanglu ( گوآنگلو ) مدل 121-103عمق سنج دیجیتال Guanglu ( گوآنگلو ) مدل 121-103
قیمت پایه: 1,999,000 تومان
%7
قیمت پایه: 1,999,000 تومان
تخفیف:149,000 تومان
قیمت فروش :1,850,000 تومان
عمق سنج دیجیتال Guanglu (گوآنگلو ) مدل121-101عمق سنج دیجیتال Guanglu ( گوآنگلو ) مدل 121-101
قیمت پایه: 1,375,000 تومان
%12
قیمت پایه: 1,375,000 تومان
تخفیف:175,000 تومان
قیمت فروش :1,200,000 تومان
عمق سنج ساده میتوتویو مدل 123-527 Mitutoyo
عمق سنج ساده میتوتویو مدل 122-527 Mitutoyo
عمق سنج ساده میتوتویو مدل 121-527 Mitutoyo
عمق سنج دیجیتال میتوتویو مدل 20-211-571عمق سنج دیجیتال میتوتویو مدل 20-211-571 Mitutoyo
عمق سنج دیجیتال میتوتویو مدل 20-212-571عمق سنج دیجیتال میتوتویو مدل 20-212-571 Mitutoyo
عمق سنج دیجیتال میتوتویو مدل 10-213-571عمق سنج دیجیتال میتوتویو مدل 10-213-571 Mitutoyo
عمق سنج
عمق سنج ...
ادامه مطلب بستن