فیلتر محصولات
بستن فیلتر

عمق سنج

عمق سنج

عمق سنج دیجیتال Accud ( آکاد ) مدل 179-006-21
قیمت پایه: 1,200,000 تومان
%10
قیمت پایه: 1,200,000 تومان
تخفیف:126,000 تومان
قیمت فروش :1,074,000 تومان
عمق سنج دیجیتال Accud ( آکاد ) مدل 176-001-11
قیمت پایه: 1,200,000 تومان
%7
قیمت پایه: 1,200,000 تومان
تخفیف:90,000 تومان
قیمت فروش :1,110,000 تومان
عمق سنج ساده میتوتویو مدل 123-527 Mitutoyo
قیمت پایه: 4,100,000 تومان
%3
قیمت پایه: 4,100,000 تومان
تخفیف:140,000 تومان
قیمت فروش :3,960,000 تومان
عمق سنج ساده میتوتویو مدل 122-527 Mitutoyo
قیمت پایه: 3,450,000 تومان
%6
قیمت پایه: 3,450,000 تومان
تخفیف:210,000 تومان
قیمت فروش :3,240,000 تومان
عمق سنج ساده میتوتویو مدل 121-527 Mitutoyo
قیمت پایه: 2,800,000 تومان
%5
قیمت پایه: 2,800,000 تومان
تخفیف:160,000 تومان
قیمت فروش :2,640,000 تومان
عمق سنج دیجیتال میتوتویو مدل 20-211-571عمق سنج دیجیتال میتوتویو مدل 20-211-571 Mitutoyo
قیمت پایه: 7,800,000 تومان
%1
قیمت پایه: 7,800,000 تومان
تخفیف:120,000 تومان
قیمت فروش :7,680,000 تومان
عمق سنج دیجیتال میتوتویو مدل 20-212-571عمق سنج دیجیتال میتوتویو مدل 20-212-571 Mitutoyo
قیمت پایه: 9,100,000 تومان
%2
قیمت پایه: 9,100,000 تومان
تخفیف:220,000 تومان
قیمت فروش :8,880,000 تومان
عمق سنج دیجیتال میتوتویو مدل 10-213-571عمق سنج دیجیتال میتوتویو مدل 10-213-571 Mitutoyo
قیمت پایه: 10,550,000 تومان
%1
قیمت پایه: 10,550,000 تومان
تخفیف:110,000 تومان
قیمت فروش :10,440,000 تومان
عمق سنج Accud ( آکاد ) مدل 11-006-177عمق سنج ورنیه Accud ( آکاد ) مدل 11-006-177
قیمت پایه: 569,000 تومان
%12
قیمت پایه: 569,000 تومان
تخفیف:69,000 تومان
قیمت فروش :500,000 تومان
عمق سنج دیجیتال Accud ( آکاد ) مدل 11-006-171عمق سنج دیجیتال Accud ( آکاد ) مدل 11-006-171
قیمت پایه: 1,100,000 تومان
%14
قیمت پایه: 1,100,000 تومان
تخفیف:155,000 تومان
قیمت فروش :945,000 تومان
عمق سنج دیجیتال Insize ( اینسایز ) مدل 25-1145
قیمت پایه: 2,300,000 تومان
%5
قیمت پایه: 2,300,000 تومان
تخفیف:130,000 تومان
قیمت فروش :2,170,000 تومان
کولیس عمق سنج Accud ( آکاد ) مدل 176-030-12
عمق سنج دیجیتال Guanglu ( گوآنگلو ) مدل 121-105عمق سنج دیجیتال Guanglu ( گوآنگلو ) مدل 121-105
عمق سنج دیجیتال Guanglu ( گوآنگلو ) مدل 121-103عمق سنج دیجیتال Guanglu ( گوآنگلو ) مدل 121-103
عمق سنج دیجیتال Guanglu (گوآنگلو ) مدل121-101عمق سنج دیجیتال Guanglu ( گوآنگلو ) مدل 121-101
عمق سنج
عمق سنج ...
ادامه مطلب بستن