هازت - HAZET

هازت - HAZET

فرز انگشتی گلو کوتاه هازت مدل 9032N-1فرز انگشتی بادی گلو کوتاه هازت مدل 9032N-1
قیمت پایه: 2,400,000 تومان
%3
قیمت پایه: 2,400,000 تومان
تخفیف:79,000 تومان
قیمت فروش :2,321,000 تومان
عیدانه
بکس بادی هازت 1/2 اینچ مدل 9012-1SPCبکس بادی هازت 1/2 اینچ مدل 9012-1SPC
قیمت پایه: 3,350,000 تومان
%11
قیمت پایه: 3,350,000 تومان
تخفیف:391,000 تومان
قیمت فروش :2,959,000 تومان
آچار ترکمتر 1/2 اینچ هازت مدل 5122-2CLTآچار ترکمتر 1/2 اینچ هازت مدل 5122-2CLT
قیمت پایه: 4,100,000 تومان
%5
قیمت پایه: 4,100,000 تومان
تخفیف:216,000 تومان
قیمت فروش :3,884,000 تومان
آچار ترکمتر 3/4 اینچ هازت مدل 6144-1CT
قیمت پایه: 11,400,000 تومان
%7
قیمت پایه: 11,400,000 تومان
تخفیف:900,000 تومان
قیمت فروش :10,500,000 تومان
آچار ترکمتر 1/2 اینچ هازت مدل 5121-2CLTآچار ترکمتر 1/2 اینچ هازت مدل 5121-2CLT
قیمت پایه: 3,950,000 تومان
%4
قیمت پایه: 3,950,000 تومان
تخفیف:184,000 تومان
قیمت فروش :3,766,000 تومان
آچار ترکمتر 3/8 اینچ هازت مدل 6110-1CT
قیمت پایه: 4,100,000 تومان
%5
قیمت پایه: 4,100,000 تومان
تخفیف:216,000 تومان
قیمت فروش :3,884,000 تومان
آچار ترکمتر سری خور 12*9 هازت مدل 6282-1ctآچار ترکمتر سری خور 12*9 هازت مدل 6282-1ct
قیمت پایه: 4,500,000 تومان
%3
قیمت پایه: 4,500,000 تومان
تخفیف:146,000 تومان
قیمت فروش :4,354,000 تومان
آچار ترکمتر سری خور 18*14 هازت مدل 1ct-6295
قیمت پایه: 10,100,000 تومان
%4
قیمت پایه: 10,100,000 تومان
تخفیف:500,000 تومان
قیمت فروش :9,600,000 تومان
واحد مراقبت هازت مدل 2-9070واحد مراقبت هازت مدل 2-9070
قیمت پایه: 2,400,000 تومان
%6
قیمت پایه: 2,400,000 تومان
تخفیف:162,000 تومان
قیمت فروش :2,238,000 تومان
پرچ کن بادی هازت مدل 9037-N-2پرچ کن بادی هازت مدل 9037-N-2
قیمت پایه: 10,450,000 تومان
%6
قیمت پایه: 10,450,000 تومان
تخفیف:700,000 تومان
قیمت فروش :9,750,000 تومان
درجه باد هفت تیری هازت مدل 1-9041درجه باد هفت تیری هازت مدل 1-9041
قیمت پایه: 950,000 تومان
%17
قیمت پایه: 950,000 تومان
تخفیف:165,000 تومان
قیمت فروش :785,000 تومان
عیدانه
پیستوله بادی هازت مدل 21-9132پیستوله بادی هازت مدل 21-9132
قیمت پایه: 3,450,000 تومان
%25
قیمت پایه: 3,450,000 تومان
تخفیف:881,000 تومان
قیمت فروش :2,569,000 تومان
عیدانه
9132-17-HAZET-2-minپیستوله بادی هازت مدل 17-9132
قیمت پایه: 3,600,000 تومان
%23
قیمت پایه: 3,600,000 تومان
تخفیف:831,000 تومان
قیمت فروش :2,769,000 تومان
عیدانه
پیستوله بادی هازت مدل 16-9122
قیمت پایه: 3,650,000 تومان
%24
قیمت پایه: 3,650,000 تومان
تخفیف:881,000 تومان
قیمت فروش :2,769,000 تومان
فرز مینیاتوری بادی هازت مدل 9032Mفرز مینیاتوری بادی هازت مدل 9032M
قیمت پایه: 2,998,000 تومان
%5
قیمت پایه: 2,998,000 تومان
تخفیف:152,000 تومان
قیمت فروش :2,846,000 تومان
بکس بادی هازت هفت تیری 3/8 اینچ مدل 9011Mبکس بادی هازت هفت تیری 3/8 اینچ مدل 9011M
قیمت پایه: 4,250,000 تومان
%17
قیمت پایه: 4,250,000 تومان
تخفیف:750,000 تومان
قیمت فروش :3,500,000 تومان
بکس بادی هازت هفت تیری 3/4 اینچ مدل 9013SPCبکس بادی هازت  3/4 اینچ مدل 9013SPC
قیمت پایه: 7,700,000 تومان
%5
قیمت پایه: 7,700,000 تومان
تخفیف:424,000 تومان
قیمت فروش :7,276,000 تومان
چراغ قوه هازت مدل 1979-60چراغ قوه هازت مدل 1979-60
قیمت پایه: 1,200,000 تومان
%8
قیمت پایه: 1,200,000 تومان
تخفیف:100,000 تومان
قیمت فروش :1,100,000 تومان
آچار ترکمتر 1/2 اینچ هازت مدل 5123-2CLTآچار ترکمتر 1/2 اینچ هازت مدل 5123-2CLT
قیمت پایه: 4,350,000 تومان
%4
قیمت پایه: 4,350,000 تومان
تخفیف:210,000 تومان
قیمت فروش :4,140,000 تومان
اسید سنج هازت مدل 1-4650
قیمت پایه: 395,000 تومان
%36
قیمت پایه: 395,000 تومان
تخفیف:145,000 تومان
قیمت فروش :250,000 تومان
بکس شارژی هازت مدل 9212SPC-1بکس شارژی هازت مدل 9212SPC-1
قیمت پایه: 5,150,000 تومان
%4
قیمت پایه: 5,150,000 تومان
تخفیف:250,000 تومان
قیمت فروش :4,900,000 تومان
بکس بادی هازت 1/2 اینچ مدل 9012 MTبکس بادی هازت 1/2 اینچ مدل 9012 MT
آچار ترکمتر سری خور 12*9 هازت مدل 6280-1Ctآچار ترکمتر سری خور 12*9 هازت مدل 6280-1Ct
بکس بادی هازت هفت تیری 1/2 اینچ مدل 9012SPCبکس بادی هازت هفت تیری 1/2 اینچ مدل 9012SPC
هازت - HAZET
هازت - HAZET ...
ادامه مطلب بستن