تی جی - TG

تی جی - TG

مته کونیک TG ( تی جی ) مدل 12-70-conic
قیمت فروش :1,290,000 تومان
سایز مته
aaa
مته کونیک TG ( تی جی ) مدل 12-70-conic
قیمت فروش :96,000 تومان
سایز مته
aaa
مته کونیک TG ( تی جی ) مدل 12-70-conic
قیمت فروش :630,000 تومان
سایز مته
aaa
مته کونیک TG ( تی جی ) مدل 12-70-conic
قیمت فروش :247,000 تومان
سایز مته
aaa
مته طلایی ( تیتانیوم ) TG ( تی جی ) مدل 1-20-HSS-TI
قیمت فروش :3,500 تومان
سایز مته
aaa
مته کبالت 5% TG ( تی جی ) مدل 1-20-HSS-CO
قیمت فروش :5,500 تومان
سایز مته
aaa