اف ای - FE Power Tools

اف ای - FE Power Tools

FE-100RL
دریل 60 با پایه مگنت با توان 1600 وات اف ای مدل FE60R/LXدریل 60 با پایه مگنت با توان 1600 وات اف ای مدل FE60R/LX
دریل 50 با پایه مگنت با توان 1150 وات اف ای مدل FE50R/LX
دریل 50 با پایه مگنت با توان 1150 وات اف ای مدل FE50X
دریل 32 با پایه مگنت با توان 1050 وات اف ای مدل FE32Xدریل 32 با پایه مگنت با توان 1050 وات اف ای مدل FE32X
دریل 30 با پایه مگنت با توان 1050 وات اف ای مدل FE30دریل 30 با پایه مگنت با توان 1050 وات اف ای مدل FE30
اف ای - FE Power Tools
ادامه مطلب بستن