اف ای - FE Power Tools

اف ای - FE Power Tools
ادامه مطلب بستن

اف ای - FE Power Tools

FE-100RL
قیمت فروش :26,500,000 تومان
دریل 60 با پایه مگنت با توان 1600 وات اف ای مدل FE60R/LXدریل 60 با پایه مگنت با توان 1600 وات اف ای مدل FE60R/LX
قیمت فروش :17,800,000 تومان
دریل 50 با پایه مگنت با توان 1150 وات اف ای مدل FE50R/LX
قیمت فروش :16,200,000 تومان
دریل 32 با پایه مگنت با توان 1050 وات اف ای مدل FE32Xدریل 32 با پایه مگنت با توان 1050 وات اف ای مدل FE32X
قیمت فروش :11,800,000 تومان
دریل 30 با پایه مگنت با توان 1050 وات اف ای مدل FE30دریل 30 با پایه مگنت با توان 1050 وات اف ای مدل FE30
قیمت فروش :8,950,000 تومان
دریل 50 با پایه مگنت با توان 1150 وات اف ای مدل FE50X
قیمت فروش :15,500,000 تومان