اف ای - FE Power Tools

اف ای - FE Power Tools

دریل 50 با پایه مگنت با توان 1150 وات اف ای مدل FE50X
قیمت پایه: 18,900,000 تومان
%2
قیمت پایه: 18,900,000 تومان
تخفیف:420,000 تومان
قیمت فروش :18,480,000 تومان
دریل 30 با پایه مگنت با توان 1050 وات اف ای مدل FE30دریل 30 با پایه مگنت با توان 1050 وات اف ای مدل FE30
قیمت پایه: 10,900,000 تومان
قیمت پایه: 10,900,000 تومان
تخفیف:100,000 تومان
قیمت فروش :10,800,000 تومان
دریل 50 با پایه مگنت با توان 1150 وات اف ای مدل FE50R/LX
قیمت پایه: 20,000,000 تومان
قیمت پایه: 20,000,000 تومان
تخفیف:120,000 تومان
قیمت فروش :19,880,000 تومان
دریل 60 با پایه مگنت با توان 1600 وات اف ای مدل FE60R/LXدریل 60 با پایه مگنت با توان 1600 وات اف ای مدل FE60R/LX
قیمت پایه: 23,100,000 تومان
قیمت پایه: 23,100,000 تومان
تخفیف:120,000 تومان
قیمت فروش :22,980,000 تومان
FE-100RL
دریل 32 با پایه مگنت با توان 1050 وات اف ای مدل FE32Xدریل 32 با پایه مگنت با توان 1050 وات اف ای مدل FE32X
اف ای - FE Power Tools
ادامه مطلب بستن