آکاد - ACCUD

آکاد - ACCUD

گیج جوشکاری Accud ( آکاد ) مدل 01-012-942گیج جوشکاری فیلت Accud ( آکاد ) مدل 01-012-972
قیمت پایه: 390,000 تومان
تخفیف:70,000 تومان
قیمت فروش :320,000 تومان
گیج جوشکاری Accud ( آکاد ) مدل 01-013-974گیج جوشکاری Accud ( آکاد ) مدل 01-013-974
قیمت پایه: 620,000 تومان
تخفیف:60,000 تومان
قیمت فروش :560,000 تومان
گونیا صنعتی 100 در 150 گرید 2 Accud ( آکاد ) مدل 02-006-845گونیا صنعتی 100 در 150 گرید 2 Accud ( آکاد ) مدل 02-006-845
قیمت پایه: 395,000 تومان
تخفیف:35,000 تومان
قیمت فروش :360,000 تومان
ضخامت سنج ساعتی 1 سانت Accud ( آکاد ) بازو بلند مدل 11-010-444
قیمت پایه: 1,800,000 تومان
تخفیف:250,000 تومان
قیمت فروش :1,550,000 تومان
ضخامت سنج ساعتی 1 سانت Accud ( آکاد ) مدل 11-010-443ضخامت سنج ساعتی 1 سانت Accud ( آکاد ) مدل 11-010-443
قیمت پایه: 790,000 تومان
تخفیف:20,000 تومان
قیمت فروش :770,000 تومان
میکرومتر عمق سنج ( میکرومتر صلیبی ) 25-0 Accud ( آکاد ) مدل 01-001-391
قیمت پایه: 1,200,000 تومان
تخفیف:210,000 تومان
قیمت فروش :990,000 تومان
پرگار ساعتی Accud ( آکاد ) خارج سنج مدل مدل 11-020-421
قیمت پایه: 2,450,000 تومان
تخفیف:170,000 تومان
قیمت فروش :2,280,000 تومان
ست میکرومتر 100-0 Accud ( آکاد ) مدل 04-004-321 ( میکرومتر صندوقی )
قیمت پایه: 1,800,000 تومان
تخفیف:150,000 تومان
قیمت فروش :1,650,000 تومان
گیج شعاع سنج Accud ( آکاد ) مدل 32-015-941
قیمت پایه: 200,000 تومان
تخفیف:50,000 تومان
قیمت فروش :150,000 تومان
شابلون قوس Accud ( آکاد ) مدل 34-007-941
قیمت پایه: 180,000 تومان
تخفیف:30,000 تومان
قیمت فروش :150,000 تومان
میکرومتر داخل سنج سه فک Accud ( آکاد ) 20-16  مدل 01-005-362
قیمت پایه: 2,930,000 تومان
تخفیف:100,000 تومان
قیمت فروش :2,830,000 تومان
گونیا مویی 100 در 150 گرید 00 Accud ( آکاد ) مدل  00-006-832گونیا مویی 100 در 150 گرید 00 Accud ( آکاد ) مدل  00-006-832
قیمت پایه: 1,000,000 تومان
تخفیف:30,000 تومان
قیمت فروش :970,000 تومان
گونیا مویی 70 در 100 گرید 00 Accud ( آکاد ) مدل 00-004-832گونیا مویی 70 در 100 گرید 00 Accud ( آکاد ) مدل 00-004-832
قیمت پایه: 575,000 تومان
تخفیف:25,000 تومان
قیمت فروش :550,000 تومان
میکرومتر لوله ای داخل سنج 500-50  Accud ( آکاد ) مدل 01-020-352
قیمت پایه: 2,500,000 تومان
تخفیف:150,000 تومان
قیمت فروش :2,350,000 تومان
فیلر نواری Accud ( آکاد ) 5 متری  مدل 01-002-916
قیمت پایه: 250,000 تومان
تخفیف:25,000 تومان
قیمت فروش :225,000 تومان
گیج داخل سیلندر Accud ( آکاد ) مدل 11-160-251
قیمت پایه: 1,400,000 تومان
تخفیف:130,000 تومان
قیمت فروش :1,270,000 تومان
ساعت اندیکاتور Accud ( آکاد ) مدل 01-001-222
قیمت پایه: 1,100,000 تومان
تخفیف:110,000 تومان
قیمت فروش :990,000 تومان
کولیس دیجیتال Accud ( آکاد ) 15 سانت فک کارباید مدل 11-006-116
قیمت پایه: 2,000,000 تومان
تخفیف:50,000 تومان
قیمت فروش :1,950,000 تومان
کولیس دیجیتال Accud ( آکاد ) 15 سانت یونیت فلزی  مدل 12-006-112
قیمت پایه: 1,800,000 تومان
تخفیف:20,000 تومان
قیمت فروش :1,780,000 تومان
کولیس ساعتی Accud ( آکاد ) 15 سانت مدل 11-006-103
قیمت پایه: 1,000,000 تومان
تخفیف:30,000 تومان
قیمت فروش :970,000 تومان
گونیا صنعتی 130 در 200 گرید 2   Accud ( آکاد ) مدل 02-008-845گونیا صنعتی 130 در 200 گرید 2   Accud ( آکاد ) مدل 02-008-845
قیمت پایه: 435,000 تومان
تخفیف:25,000 تومان
قیمت فروش :410,000 تومان
پرگار Accud ( آکاد ) داخل سنج مدل 01-006-982پرگار Accud ( آکاد ) داخل سنج مدل 01-006-982
قیمت پایه: 165,000 تومان
تخفیف:50,000 تومان
قیمت فروش :115,000 تومان
پرگار Accud ( آکاد ) خارج سنج مدل 01-006-984
قیمت پایه: 165,000 تومان
تخفیف:50,000 تومان
قیمت فروش :115,000 تومان
خط کش مویی Accud ( آکاد )  مدل 994
قیمت فروش :680,000 تومان
سایز خط کش
aaa
آکاد - ACCUD
ادامه مطلب بستن