آکاد - ACCUD

آکاد - ACCUD
ادامه مطلب بستن

آکاد - ACCUD

گیج جوشکاری Accud ( آکاد ) مدل 01-012-942گیج جوشکاری فیلت Accud ( آکاد ) مدل 01-012-972
قیمت پایه: 265,000 تومان
تخفیف:50,000 تومان
قیمت فروش :215,000 تومان
گیج جوشکاری Accud ( آکاد ) مدل 01-013-974گیج جوشکاری Accud ( آکاد ) مدل 01-013-974
قیمت پایه: 400,000 تومان
تخفیف:35,000 تومان
قیمت فروش :365,000 تومان
گونیا صنعتی 100 در 150 گرید 2 Accud ( آکاد ) مدل 02-006-845گونیا صنعتی 100 در 150 گرید 2 Accud ( آکاد ) مدل 02-006-845
قیمت پایه: 325,000 تومان
تخفیف:50,000 تومان
قیمت فروش :275,000 تومان
ضخامت سنج ساعتی 1 سانت Accud ( آکاد ) بازو بلند مدل 11-010-444
قیمت پایه: 1,100,000 تومان
تخفیف:60,000 تومان
قیمت فروش :1,040,000 تومان
ضخامت سنج ساعتی 1 سانت Accud ( آکاد ) مدل 11-010-443ضخامت سنج ساعتی 1 سانت Accud ( آکاد ) مدل 11-010-443
قیمت پایه: 680,000 تومان
تخفیف:50,000 تومان
قیمت فروش :630,000 تومان
میکرومتر عمق سنج ( میکرومتر صلیبی ) 25-0 Accud ( آکاد ) مدل 01-001-391
قیمت پایه: 820,000 تومان
تخفیف:40,000 تومان
قیمت فروش :780,000 تومان
پرگار ساعتی Accud ( آکاد ) خارج سنج مدل مدل 11-020-421
قیمت پایه: 1,450,000 تومان
تخفیف:45,000 تومان
قیمت فروش :1,405,000 تومان
ست میکرومتر 100-0 Accud ( آکاد ) مدل 04-004-321
قیمت پایه: 1,300,000 تومان
تخفیف:40,000 تومان
قیمت فروش :1,260,000 تومان
شابلون قوس Accud ( آکاد ) مدل 30-025-941
قیمت پایه: 145,000 تومان
تخفیف:20,000 تومان
قیمت فروش :125,000 تومان
شابلون قوس Accud ( آکاد ) مدل 32-015-941
قیمت پایه: 145,000 تومان
تخفیف:20,000 تومان
قیمت فروش :125,000 تومان
شابلون قوس Accud ( آکاد ) مدل 34-007-941
قیمت پایه: 145,000 تومان
تخفیف:20,000 تومان
قیمت فروش :125,000 تومان
میکرومتر داخل سنج سه فک Accud ( آکاد ) 20-16  مدل 01-005-362
قیمت پایه: 2,300,000 تومان
تخفیف:65,000 تومان
قیمت فروش :2,235,000 تومان
گونیا مویی 100 در 150 گرید 00 Accud ( آکاد ) مدل  00-006-832گونیا مویی 100 در 150 گرید 00 Accud ( آکاد ) مدل  00-006-832
قیمت پایه: 780,000 تومان
تخفیف:40,000 تومان
قیمت فروش :740,000 تومان
گونیا مویی 70 در 100 گرید 00 Accud ( آکاد ) مدل 00-004-832گونیا مویی 70 در 100 گرید 00 Accud ( آکاد ) مدل 00-004-832
قیمت پایه: 450,000 تومان
تخفیف:25,000 تومان
قیمت فروش :425,000 تومان
میکرومتر لوله 500-50  Accud ( آکاد ) مدل 01-020-352
قیمت پایه: 1,850,000 تومان
تخفیف:55,000 تومان
قیمت فروش :1,795,000 تومان
گیج جوشکاری Accud ( آکاد ) مدل 01-025-975
قیمت پایه: 420,000 تومان
تخفیف:50,000 تومان
قیمت فروش :370,000 تومان
گیج جوشکاری Accud ( آکاد ) مدل 01-045-976
قیمت پایه: 600,000 تومان
تخفیف:40,000 تومان
قیمت فروش :560,000 تومان
فیلر 10 سانت Accud ( آکاد ) مدل 20-100-912فیلر 10 سانت Accud ( آکاد ) مدل 100-912
قیمت فروش :65,000 تومان
تعداد تیغ فیلر
aaa
فیلر 30 سانت Accud ( آکاد ) مدل 20-100-915
قیمت پایه: 200,000 تومان
تخفیف:20,000 تومان
قیمت فروش :180,000 تومان
فیلر نواری Accud ( آکاد ) مدل 01-002-916
قیمت پایه: 180,000 تومان
تخفیف:35,000 تومان
قیمت فروش :145,000 تومان
بور گیج Accud ( آکاد ) مدل 11-160-251
قیمت پایه: 1,000,000 تومان
تخفیف:25,000 تومان
قیمت فروش :975,000 تومان
ساعت اندیکاتور Accud ( آکاد ) مدل 01-001-222
قیمت پایه: 800,000 تومان
تخفیف:20,000 تومان
قیمت فروش :780,000 تومان
کولیس دیجیتال Accud ( آکاد ) 15 سانت مدل 11-006-116
قیمت پایه: 1,580,000 تومان
تخفیف:50,000 تومان
قیمت فروش :1,530,000 تومان
کولیس دیجیتال Accud ( آکاد ) 15 سانت یونیت فلزی  مدل 12-006-112
قیمت پایه: 1,400,000 تومان
تخفیف:50,000 تومان
قیمت فروش :1,350,000 تومان