آکاد - ACCUD

آکاد - ACCUD

گیج جوشکاری Accud ( آکاد ) مدل 01-012-942گیج جوشکاری فیلت Accud ( آکاد ) مدل 01-012-972
قیمت پایه: 390,000 تومان
تخفیف:73,000 تومان
قیمت فروش :317,000 تومان
گیج جوشکاری Accud ( آکاد ) مدل 01-013-974گیج جوشکاری Accud ( آکاد ) مدل 01-013-974
قیمت پایه: 620,000 تومان
تخفیف:72,000 تومان
قیمت فروش :548,000 تومان
گونیا صنعتی 100 در 150 گرید 2 Accud ( آکاد ) مدل 02-006-845گونیا صنعتی 100 در 150 گرید 2 Accud ( آکاد ) مدل 02-006-845
قیمت پایه: 395,000 تومان
تخفیف:38,000 تومان
قیمت فروش :357,000 تومان
میکرومتر عمق سنج ( میکرومتر صلیبی ) 25-0 Accud ( آکاد ) مدل 01-001-391
قیمت پایه: 1,200,000 تومان
تخفیف:210,000 تومان
قیمت فروش :990,000 تومان
پرگار ساعتی Accud ( آکاد ) خارج سنج مدل مدل 11-020-421
قیمت پایه: 2,450,000 تومان
تخفیف:174,000 تومان
قیمت فروش :2,276,000 تومان
ست میکرومتر 100-0 Accud ( آکاد ) مدل 04-004-321 ( میکرومتر صندوقی )
قیمت پایه: 1,800,000 تومان
تخفیف:155,000 تومان
قیمت فروش :1,645,000 تومان
شابلون قوس Accud ( آکاد ) مدل 34-007-941
قیمت پایه: 180,000 تومان
تخفیف:34,000 تومان
قیمت فروش :146,000 تومان
میکرومتر داخل سنج سه فک Accud ( آکاد ) 20-16  مدل 01-005-362
قیمت پایه: 2,930,000 تومان
تخفیف:103,000 تومان
قیمت فروش :2,827,000 تومان
گونیا مویی 100 در 150 گرید 00 Accud ( آکاد ) مدل  00-006-832گونیا مویی 100 در 150 گرید 00 Accud ( آکاد ) مدل  00-006-832
قیمت پایه: 1,000,000 تومان
تخفیف:32,000 تومان
قیمت فروش :968,000 تومان
گونیا مویی 70 در 100 گرید 00 Accud ( آکاد ) مدل 00-004-832گونیا مویی 70 در 100 گرید 00 Accud ( آکاد ) مدل 00-004-832
قیمت پایه: 575,000 تومان
تخفیف:27,000 تومان
قیمت فروش :548,000 تومان
میکرومتر لوله ای داخل سنج 500-50  Accud ( آکاد ) مدل 01-020-352
قیمت پایه: 2,500,000 تومان
تخفیف:154,000 تومان
قیمت فروش :2,346,000 تومان
ساعت اندیکاتور Accud ( آکاد ) مدل 01-001-222
قیمت پایه: 1,100,000 تومان
تخفیف:115,000 تومان
قیمت فروش :985,000 تومان
کولیس دیجیتال Accud ( آکاد ) 15 سانت فک کارباید مدل 11-006-116
قیمت پایه: 2,000,000 تومان
تخفیف:54,000 تومان
قیمت فروش :1,946,000 تومان
کولیس دیجیتال Accud ( آکاد ) 15 سانت یونیت فلزی  مدل 12-006-112
قیمت پایه: 1,800,000 تومان
تخفیف:24,000 تومان
قیمت فروش :1,776,000 تومان
کولیس ساعتی Accud ( آکاد ) 15 سانت مدل 11-006-103
قیمت پایه: 1,000,000 تومان
تخفیف:33,000 تومان
قیمت فروش :967,000 تومان
گونیا صنعتی 130 در 200 گرید 2   Accud ( آکاد ) مدل 02-008-845گونیا صنعتی 130 در 200 گرید 2   Accud ( آکاد ) مدل 02-008-845
قیمت پایه: 435,000 تومان
تخفیف:27,000 تومان
قیمت فروش :408,000 تومان
پرگار Accud ( آکاد ) خارج سنج مدل 01-006-984
قیمت پایه: 165,000 تومان
تخفیف:53,000 تومان
قیمت فروش :112,000 تومان
خط کش مویی Accud ( آکاد )  مدل 994
قیمت فروش :680,000 تومان
سایز خط کش
aaa
عمق سنج Accud ( آکاد ) مدل 11-006-177عمق سنج ورنیه Accud ( آکاد ) مدل 11-006-177
قیمت پایه: 450,000 تومان
تخفیف:73,000 تومان
قیمت فروش :377,000 تومان
عمق سنج دیجیتال Accud ( آکاد ) مدل 11-006-171عمق سنج دیجیتال Accud ( آکاد ) مدل 11-006-171
قیمت پایه: 800,000 تومان
تخفیف:65,000 تومان
قیمت فروش :735,000 تومان
کولیس دیجیتال Accud ( آکاد ) 15 سانت مدل 11-006-138
قیمت پایه: 1,400,000 تومان
تخفیف:195,000 تومان
قیمت فروش :1,205,000 تومان
کولیس Accud ( آکاد ) ورنیه 60 سانت مدل 11-024-127
قیمت پایه: 2,300,000 تومان
تخفیف:154,000 تومان
قیمت فروش :2,146,000 تومان
کولیس Accud ( آکاد ) ساده 50 سانت مدل 11-020-127
قیمت پایه: 2,200,000 تومان
تخفیف:154,000 تومان
قیمت فروش :2,046,000 تومان
کولیس Accud ( آکاد ) ساده 15 سانت مدل 12-006-123کولیس Accud ( آکاد ) ساده 15 سانت تیتانیوم دار مدل 12-006-123
قیمت پایه: 615,000 تومان
تخفیف:23,000 تومان
قیمت فروش :592,000 تومان
آکاد - ACCUD
ادامه مطلب بستن