آکاد - ACCUD

آکاد - ACCUD

تب سنج دیجیتالی آکاد مدل F911
قیمت پایه: 5,280,000 تومان
%11
قیمت پایه: 5,280,000 تومان
تخفیف:600,000 تومان
قیمت فروش :4,680,000 تومان
زاویه سنج دیجیتال Accud ( آکاد ) مدل 726-360-01
قیمت پایه: 3,980,000 تومان
%10
قیمت پایه: 3,980,000 تومان
تخفیف:400,000 تومان
قیمت فروش :3,580,000 تومان
عمق سنج دیجیتال Accud ( آکاد ) مدل 179-006-21
قیمت پایه: 2,690,000 تومان
%9
قیمت پایه: 2,690,000 تومان
تخفیف:260,000 تومان
قیمت فروش :2,430,000 تومان
کولیس ساده Accud ( آکاد ) 30 سانت مدل 122-012-21
قیمت پایه: 3,880,000 تومان
%11
قیمت پایه: 3,880,000 تومان
تخفیف:450,000 تومان
قیمت فروش :3,430,000 تومان
کولیس ساده Accud ( آکاد ) 10 سانت مدل 121-003-11
قیمت پایه: 1,129,000 تومان
%17
قیمت پایه: 1,129,000 تومان
تخفیف:194,000 تومان
قیمت فروش :935,000 تومان
کولیس ساده Accud ( آکاد ) 7 سانت مدل 121-003-11
قیمت پایه: 1,230,000 تومان
%20
قیمت پایه: 1,230,000 تومان
تخفیف:250,000 تومان
قیمت فروش :980,000 تومان
کولیس دیجیتال Accud  ( آکاد ) 15 سانت مدل 111-006-17
قیمت پایه: 3,410,000 تومان
%18
قیمت پایه: 3,410,000 تومان
تخفیف:625,000 تومان
قیمت فروش :2,785,000 تومان
عمق سنج دیجیتال Accud ( آکاد ) مدل 176-001-11
قیمت پایه: 2,680,000 تومان
%11
قیمت پایه: 2,680,000 تومان
تخفیف:300,000 تومان
قیمت فروش :2,380,000 تومان
کولیس عمق سنج Accud ( آکاد ) مدل 176-030-12
قیمت پایه: 815,000 تومان
%14
قیمت پایه: 815,000 تومان
تخفیف:120,000 تومان
قیمت فروش :695,000 تومان
کولیس Accud ( آکاد ) ساده 15 سانت مدل 124-006-12
قیمت پایه: 1,390,000 تومان
%9
قیمت پایه: 1,390,000 تومان
تخفیف:130,000 تومان
قیمت فروش :1,260,000 تومان
کولیس Accud ( آکاد ) ساده 13 سانت مدل 125-005-11
قیمت پایه: 1,350,000 تومان
%11
قیمت پایه: 1,350,000 تومان
تخفیف:160,000 تومان
قیمت فروش :1,190,000 تومان
کولیس ساعتی Accud ( آکاد ) 15 سانت مدل 101-006-21
قیمت پایه: 1,920,000 تومان
%11
قیمت پایه: 1,920,000 تومان
تخفیف:230,000 تومان
قیمت فروش :1,690,000 تومان
میکرومتر خارج سنج دیجیتالی Accud ( آکاد ) مدل 313-001-02
قیمت پایه: 3,990,000 تومان
%7
قیمت پایه: 3,990,000 تومان
تخفیف:310,000 تومان
قیمت فروش :3,680,000 تومان
گونیا مرکب آکاد مدل 02-180-817
قیمت پایه: 4,658,000 تومان
%16
قیمت پایه: 4,658,000 تومان
تخفیف:778,000 تومان
قیمت فروش :3,880,000 تومان
گیج جوشکاری Accud ( آکاد ) مدل 01-012-942گیج جوشکاری فیلت Accud ( آکاد ) مدل 01-012-972
قیمت پایه: 720,000 تومان
%27
قیمت پایه: 720,000 تومان
تخفیف:195,000 تومان
قیمت فروش :525,000 تومان
گیج جوشکاری Accud ( آکاد ) مدل 01-013-974گیج جوشکاری Accud ( آکاد ) مدل 01-013-974
قیمت پایه: 1,386,000 تومان
%3
قیمت پایه: 1,386,000 تومان
تخفیف:46,000 تومان
قیمت فروش :1,340,000 تومان
گونیا صنعتی 100 در 150 گرید 2 Accud ( آکاد ) مدل 02-006-845گونیا صنعتی 100 در 150 گرید 2 Accud ( آکاد ) مدل 02-006-845
قیمت پایه: 1,089,000 تومان
%10
قیمت پایه: 1,089,000 تومان
تخفیف:119,000 تومان
قیمت فروش :970,000 تومان
ضخامت سنج ساعتی 1 سانت Accud ( آکاد ) بازو بلند مدل 11-010-444
قیمت پایه: 4,460,000 تومان
%4
قیمت پایه: 4,460,000 تومان
تخفیف:210,000 تومان
قیمت فروش :4,250,000 تومان
ضخامت سنج ساعتی 1 سانت Accud ( آکاد ) مدل 11-010-443ضخامت سنج ساعتی 1 سانت Accud ( آکاد ) مدل 11-010-443
قیمت پایه: 2,710,000 تومان
%13
قیمت پایه: 2,710,000 تومان
تخفیف:360,000 تومان
قیمت فروش :2,350,000 تومان
میکرومتر عمق سنج ( میکرومتر صلیبی ) 25-0 Accud ( آکاد ) مدل 01-001-391
قیمت پایه: 2,998,000 تومان
%6
قیمت پایه: 2,998,000 تومان
تخفیف:208,000 تومان
قیمت فروش :2,790,000 تومان
پرگار ساعتی Accud ( آکاد ) خارج سنج مدل مدل 11-020-421
قیمت پایه: 7,900,000 تومان
%6
قیمت پایه: 7,900,000 تومان
تخفیف:510,000 تومان
قیمت فروش :7,390,000 تومان
شابلون قوس Accud ( آکاد ) مدل 30-025-941
قیمت پایه: 420,000 تومان
%10
قیمت پایه: 420,000 تومان
تخفیف:46,000 تومان
قیمت فروش :374,000 تومان
گیج شعاع سنج Accud ( آکاد ) مدل 32-015-941
قیمت پایه: 490,000 تومان
%19
قیمت پایه: 490,000 تومان
تخفیف:95,000 تومان
قیمت فروش :395,000 تومان
شابلون قوس Accud ( آکاد ) مدل 34-007-941
قیمت پایه: 420,000 تومان
%10
قیمت پایه: 420,000 تومان
تخفیف:46,000 تومان
قیمت فروش :374,000 تومان
آکاد - ACCUD
ادامه مطلب بستن