فیلتر محصولات
بستن فیلتر

قیمت شیب سنج و زاویه سنج در فروشگاه ابزار مارکت

شیب سنج و زاویه سنج

زاویه سنج دیجیتال Accud ( آکاد ) مدل 726-360-01
قیمت پایه: 1,250,000 تومان
%12
قیمت پایه: 1,250,000 تومان
تخفیف:150,000 تومان
قیمت فروش :1,100,000 تومان
زاویه سنج Insize ( اینسایز ) ساعتی مدل 360-2373زاویه سنج Insize ( اینسایز ) ساعتی مدل 360-2373
قیمت پایه: 2,600,000 تومان
قیمت پایه: 2,600,000 تومان
تخفیف:15,000 تومان
قیمت فروش :2,585,000 تومان
شیب سنج و زاویه سنج دیجیتال اینسایز مگنتی مدل 360-2173
قیمت پایه: 1,300,000 تومان
%2
قیمت پایه: 1,300,000 تومان
تخفیف:35,000 تومان
قیمت فروش :1,265,000 تومان
زاویه سنج Insize ( اینسایز ) ذره بینی مدل 360-2372زاویه سنج Insize ( اینسایز ) ذره بینی مدل 360-2372
قیمت پایه: 1,400,000 تومان
%1
قیمت پایه: 1,400,000 تومان
تخفیف:25,000 تومان
قیمت فروش :1,375,000 تومان
زاویه سنج دیجیتال Insize ( اینسایز ) مدل 200-2176
قیمت پایه: 555,000 تومان
%8
قیمت پایه: 555,000 تومان
تخفیف:45,000 تومان
قیمت فروش :510,000 تومان
زاویه سنج دیجیتال  Insize ( اینسایز ) مدل 300-2176
قیمت پایه: 620,000 تومان
%5
قیمت پایه: 620,000 تومان
تخفیف:34,000 تومان
قیمت فروش :586,000 تومان
تراز دیجیتال Insize ( اینسایز )  مگنتی مدل 360-2179
قیمت پایه: 1,800,000 تومان
%5
قیمت پایه: 1,800,000 تومان
تخفیف:95,000 تومان
قیمت فروش :1,705,000 تومان
زاویه سنج و شیب سنج دیجیتال مگنتی آکاد مدل 01-360-722
زاویه سنج دیجیتال Accud ( آکاد ) مدل 821-008-01
شیب سنج و زاویه سنج
شیب سنج و زاویه سنج ...
ادامه مطلب بستن